"Sport als bindmiddel voor de samenleving'

DEN HAAG, 3 SEPT. De voorzitters van het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie hebben overheid en bedrijfsleven voor de keuze gesteld: wordt de sport overgeleverd aan zuiver commerciële krachten en een proces van maatschappelijke verloedering of zorgen alle partijen voor een solide structuur en voldoende middelen om de waarde die sport voor de samenleving heeft veilig te stellen?

In een toelichting op het vanmiddag aan premier Lubbers aangeboden rapport "Sport als bron van inspiratie voor onze samenleving', dat is gemaakt in opdracht van NOC en NSF, stellen de voorzitters van die twee sportorganisaties vast dat de voorbeeldfunctie van de sport belangrijker is geworden. “Dat legt de lat voor het morele gehalte van de sportlieden, de begeleiders en de bestuurders een stuk hoger dan vroeger.”

Sport biedt zich aan als een nieuw bindmiddel voor de samenleving. Sport is van de marge naar het centrum van de samenleving opgeschoven. Daardoor is sport niet alleen doel, maar ook middel geworden, laten de samenstellers van het rapport weten. NOC en NSF erkennen dat de sport te veel bezig is geweest met groeien en onvoldoende heeft ingezien dat haar sociale rol is veranderd. Juist omdat sport een “uniek instrument” is voor persoonlijke en collectieve vorming en het belang ervan is toegenomen, worden er hogere eisen gesteld aan de begeleiders en is de financiële druk steeds groter geworden.

Het rapport van het organisatie-adviesbureau A.T. Kearney maakt tevens een inventarisatie van de ontwikkeling die de sport in de afgelopen dertig jaar heeft doorgemaakt. Tegenover de explosieve groei van het aantal beoefenaren (4,6 miljoen in 1963, 7,5 miljoen nu), de accommodaties en de totale uitgaven (0,7 miljard gulden in 1963, 8,4 miljard nu) staat dat de aandacht van de overheid voor sport de laatste jaren “financieel en anderszins” is afgenomen. Volgens de samenstellers is dat onder meer een gevolg van een gebrek aan publieke en daarmee politieke waardering voor de maatschappelijke betekenis van breedte- en topsport.

    • Peter de Jonge