"Bedrijfsvereniging moet concurreren'

DEN HAAG, 3 SEPT. Staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) wil dat de bedrijsverenigingen via "elementen van concurrentie" tot doelmatiger beleid wordt aangezet. Zij zal hierover een advies vragen aan de Sociaal-Economische Raad (SER).

In Eindhoven zei de staatssecretaris gistermiddag dat ze behalve de al voorziene wijzigingen op dit moment geen grote reorganisatie van de uitvoering van sociale verzekeringen beoogt. Dat geldt ook voor de rol van de sociale partners, die gezamenlijk de bedrijfsverenigingen besturen.

Zij vindt dat een eventuele herziening van de verantwoordelijkheden van overheid en sociale partners pas kan worden uitgevoerd als de discussie daarover is gevoerd. Ook daarom heeft ze een adviesaanvraag bij de SER ingediend. “Ik ben ervan overtuigd dat de parlementaire enquête de nodige stof voor deze discussie zal aandragen”, zei Ter Veld. De Tweede Kamer besloot deze week een dergelijk onderzoek naar de sociale zekerheid en de rol van de uitvoeringsorganen te gaan doen. Wel herhaalde de staatssecretaris haar standpunt dat het toezicht op de uitvoering onafhankelijk van de sociale partners moet worden. Daartoe zullen deskundigen het "College van toezicht sociale verzekeringen' vormen.

Ter Veld sprak in Eindhoven bij het begin van een experiment met de begeleiding van arbeidsongeschikte werknemers in deze regio. GAK, de overige bedrijfsverenigingen en GMD werken hierbij samen. De scheiding tussen advisering en begeleiding door de GMD aan de ene kant en de beslissingsbevoegdheid en administratie bij de bedrijfsverenigingen aan de andere kant wordt bij dit experiment opgeheven. De staatssecretaris stelde vast dat de GMD in dit model geen rol meer heeft bij de uitvoering van de verschillende wetten. Eerder al heeft ze in principe besloten dat de arbeidsbemiddeling die de GMD voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten verricht, door de arbeidsbureaus moet worden overgenomen.

De taken van de GMD worden dus over andere uitvoeringsorganisaties verdeeld. Inmiddels heeft de ondernemingsraad van de GMD de Ondernemingskamer gevraagd het experiment in Eindhoven stop te zetten. GAK en GMD zijn weliswaar sinds 1 juli een gezamenlijke organisatie geworden; afgesproken is dat beide instellingen voorlopig hun eigen bestuur houden en ook dat de ondernemingsraad van de GMD nog tot 1995 blijft bestaan. Het personeel van de GMD heeft zich lange tijd tegen het samengaan met het GAK verzet.