Uitvoering WW en WAO fors duurder

DEN HAAG, 1 SEPT. De kosten van de bedrijfsverenigingen voor de uitvoering van de sociale verzekeringswetten - waaronder WW, WAO en Ziektewet - zijn in de periode 1986-1990 met bijna veertig procent gestegen. De stijging wordt met name veroorzaakt door de stijging van het loon- en prijsniveau en tussentijdse wetswijzingingen. Dat blijkt uit een rapport van de Sociale Verzekeringsraad (SVR).

De SVR houdt toezicht op de rechtmatigheid van de op basis van sociale verzekeringen verstrekte uitkeringen, voorzieningen en subsidies. In het rapport constateert de SVR dat de doelmatigheid van de uitvoeringsorganisaties “in de periode 1986-1990 niet is afgenomen”. De rol van de SVR wordt onderzocht door de parlementaire enquêtecommissie.

De grootste stijging deed zich voor bij de Werkloosheidswet met veertig procent. De uitvoeringskosten van WAO en Ziektewet stegen met respectievelijk 35 en 30 procent. De volumestijging van alle wetten bedroeg tussen 1986 en 1990 gemeten in uitkeringsjaren ruim 14 procent. Het effect van de loonstijgingen wordt door de SVR geschat op 10 procent en de prijsstijging op 12 procent. Het aandeel in de kostenstijging van ingevoerd wetswijzigingen - met name de stelselherziening - wordt geschat op bijna 10 procent.

Volgens de SVR kan op basis van de beschikbare informatie geen “harde en gedetailleerde uitspraken” worden gedaan over de doelmatigheid van de wetsuitvoering.

In het rapport is een analyse gemaakt van de kostenontwikkeling per wet en per bedrijfsvereniging. De verschillen tussen de bedrijfsverenigingen wordt verklaard door de eisen die per bedrijfstak verschillen.