Recht van de patiënt

In het redactioneel commentaar van 8 augustus wordt beweerd dat patiëntenwetten de goede zorg in de gezondheidszorg niet in de weg staan.

De te ver gaande patiëntenwetten, zoals die nu in ons land in de maak zijn, zullen goede patiëntenzorg in negatieve zin zullen beïnvloeden. Grove juridisering wringt met het vertrouwen dat zo'n essentiële rol speelt in de verhouding tussen patiënt en hulpverlener.

Met de stelling in bovengenoemd commentaar: “dat valt alleen al niet vol te houden, omdat het een zeer selectief bezwaar is” wordt een belangrijke zaak met een nietszeggend statement afgedaan. In ons land is al jaren, ook van overheidswege, alles gedaan om de mondigheid van de patiënt te doen toenemen; dat is prima. Doordat de mondige patiënt meer vraagt en meer eist, zullen de kosten van de gezondheidszorg stijgen. Door de uitbreiding en accentuering van de rechten van de patiënt - op zich, als het goed gebeurt, ook prima - wordt de gezondheidszorg nog eens extra duurder.

Immers, een wet die de verhouding patiënt-arts juridiseert zoals dat nu staat te gebeuren, maakt van elke patiënt een potentiële vijand van de arts. De arts zal zich in een dergelijke situatie willen en moeten "beveiligen' door meer onderzoek te laten verrichten dan eigenlijk nodig is. In geval van een aanklacht bij het Medisch Tuchtcollege is de kans op veroordeling immer kleiner naarmate er meer diagnostisch onderzoek werd verricht.

Onze vertegenwoordigers in de Kamer en de besluitvormers in onze regering moeten zich goed realiseren dat de patiëntenwet, zoals die nu in de maak is, de positieve relatie tussen arts en patiënt die we tot nu toe hebben gekend kan veranderen in een negatieve. Amerikaanse toestanden zullen - ook al is de rechtspraak in ons land duidelijk anders - zeker ontstaan en ook hier leiden tot defensievere verhoudingen, minder persoonlijke warmte, meer kosten en voor mensen met een matig inkomen slechtere medische zorg.

    • Dr. J.H.J.M. Meuwissen