Ontheemden hebben geen recht op gratis bidprentje

DEN HAAG, 31 JULI. Nederland staat klaar om een stroom vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië op te vangen. Deze week, kort nadat Bosnische vluchtelingen toestemming hadden gekregen om naar Nederland te komen, werd haastig een aparte regeling voor hen opgesteld: de Tijdelijke Regeling Opvang Ontheemden, die zaterdag 1 augustus van kracht wordt. De ministeriële papiermolens draaien op volle kracht.

WVC en Justitie definiëren een ontheemde als volgt: “Een vreemdeling die door of vanwege de minister van justitie als ontheemde is aangemerkt en aan wie een ontheemdendocument is verstrekt”.

In tegenstelling tot andere groepen asielzoekers is het verblijf van de ontheemden gericht op terugkeer naar eigen land of regio. De ontheemden hebben de intentie slechts tijdelijk in Nederland te verblijven, schrijft WVC in een door minister Andriessen (economische zaken) ondertekende brief aan de Tweede Kamer, waarin melding wordt gemaakt van de nieuwe regeling en van rondgestuurde circulaires. Andriessen is deze week minister van WVC ad interim.

De gemeenten die vluchtelingen uit het oorlogsgebied binnen hun grenzen krijgen, hebben intussen nota genomen van de regels die voor de ontheemden gelden. Niet onbelangrijk voor de gemeentekas is wat wel en wat niet vergoed mag worden. Gemeenten ontvangen een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten van 3 procent van de uitgekeerde bedragen.

In de "ontheemden-opvangcentra' heeft men recht op de volgende verstrekkingen, schrijft WVC in een circulaire aan de betrokken gemeenten: huisvesting, voeding, zakgeld (20 gulden per persoon per maand), kleedgeld (eenmalig 150 gulden), verzekering van ziektekosten, WA en vergoeding van bijzondere kosten. In grote lijnen zijn de vergoedingen van buitengewone kosten, kleedgeld en zakgeld dezelfde als voor asielzoekers in asielzoekerscentra.

Zonder toestemming vooraf van WVC mogen gemeenten bepaalde buitengewone kosten aan de ontheemde vergoeden. Tenminste, op voorwaarde dat die over onvoldoende middelen beschikt en “indien er een indicatie wordt overlegd omtrent de noodzaak van de verstrekking”.

De kosten van een (poliklinische) bevalling op sociale indicatie (schriftelijk) van een verloskundige of behandelend arts worden vergoed, voor zover die niet door de verzekering worden gedekt. Voor de extra kosten die gepaard gaan met een bevalling krijgen de ouders in de zevende maand van de zwangerschap een bijdrage van 250 gulden. Er moet dan wel een verklaring van zwangerschap worden overlegd, voorzien van een vermoedelijke bevallingsdatum, afgegeven door een arts of een verloskundige.

Ex-Joegoslaven die een (nieuwe) bril nodig hebben krijgen uitsluitend een vergoeding als de bril wordt voorgeschreven op recept van een oogarts of, in uitzonderingsgevallen, op schriftelijke verwijzing van een huisarts. Van de kosten van een montuur wordt maximaal 75 gulden vergoed. De kosten van glazen worden volledig vergoed, met uitzondering van ontspiegeld, gekleurd, verhard en meekleurend glas, aldus het ministerie. Gemeenten kunnen de kosten van de bril, onder aftrek van de ziekenfondsvergoeding, bij WVC declareren.

De kosten van de begrafenis of crematie van ex-Joegoslaven worden tot een maximum van 4.200 gulden vergoed. “Geen vergoeding wordt verleend voor de kosten van grafrechten, bidprentjes, een koffiemaaltijd e.d. en de premie voor een begrafenisverzekering.”