Landbouw zal 8.000 banen moeten afstoten

DEN HAAG, 30 JULI. De voorgenomen reorganisatie bij het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij leidt er toe dat de komende jaren op het departement ten minste 8.000 banen verdwijnen door verzelfstandiging, privatisering, decentralisatie en het staken van activiviteiten. Het aantal formatieplaatsen op Landbouw loopt daardoor terug van ruim 11.000 tot circa 3.000.

Dat heeft ir. J.Th.M. Bos, hoofd van de afdeling organisatie van het ministerie, vanochtend bevestigd. “Wat over blijft is een kern-ministerie dat zich niet bemoeit met het dagelijkse beleid van de uitvoerende diensten op afstand”.

Landbouw heeft een aantal werkgroepen ingesteld die op het ogenblik onderzoeken hoe de verzelfstandiging, privatisering en decentralisering precies vorm moet krijgen. De afslanking is mede het gevolg van de Grote Efficiency Operatie uit 1990, bedoeld om het aantal rijskambtenaren terug te dringen.

Bos spreekt van een “ingrijpende herstructurering”. “Anders dan nu het geval is worden de diensten zèlf verantwoordelijk voor hun eigen voortbestaan”, aldus Bos. Het is voor het eerst dat Landbouw het getal 3.000 naar buiten brengt. Naast de opheffing van in het totaal ruim 900 formatieplaatsen, een bezuiniging van 42,5 miljoen gulden, gaat Landbouw, zoals eerder aangekondigd, een groot aantal diensten verzelfstandigen dan wel privatiseren. Zoals de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (1.666 formatieplaatsen), Staatsbosbeheer (1.233 formatieplaatsen), Dienst Landbouwkundig Onderzoek (3.021 formatieplaatsen) en de Plantenziektekundige Dienst (309 formatieplaatsen).

Of het bedrijfsleven in te verzelfstandigde diensten zal participeren is nog onduidelijk. Bij de Dienst Landbouw Voorlichting (700 formatieplaatsen), die per 1 januari 1993 als eerste wordt geprivatiseerd, zal het bedrijfsleven uiteindelijk de helft van de kosten voor zijn rekening nemen.

Landbouw gaat een aantal taken decentraliseren: openluchtrecreatie, natuurbeleid, en landinrichting en aankoop van gronden. Het kabinet besloot eerder deze maand de Landinrichtingsdienst (750 personeelsleden) en de directie Beheer Landbouwgronden (145 personeelsleden) te verzelfstandigen in een Gemeenschappelijke Uitvoeringsdienst waarin ook onder meer de provincies participeren.

De financiële consequenties van de verzelfstandigings- en decentralisatie- operatie zijn nog niet te overzien. Bos denkt dat de operatie in eerste instantie niet tot bezuiniging zal leiden. De totale operatie heeft voor de organisatie van het departement dat overblijft verregaande consequenties. “De organisatievorm van het ministerie zal hierdoor ingrijpend veranderen”, aldus Bos. “Het zal al leiden tot ingrijpende reorganisatie van de stafkolom van het departement.” Het ministerie van Landbouw heeft de afgelopen jaren overigens al een flink aantal reorganisaties achter de rug. Het aantal formatieplaatsen is sinds 1985 teruggelopen van 14.000 tot ruim 11.000.