Dow: 16.000 kilo benzeen per jaar in Westerschelde

TERNEUZEN, 29 JULI. Het bedrijf Dow Chemical Benelux in Terneuzen loost in de Westerschelde per jaar 16.000 kilo benzeen, een kankerverwekkende grondstof bij plasticfabricage. Dat is meer dan alle 26.000 in Amerika gevestigde chemische industrieën in het oppervlaktewater lozen. Bij de Amerikaanse fabrieken gaat het om 11.000 kilo per jaar.

Dit constateert de internationale milieu-organisatie Friends of the Earth in een wereldwijd onderzoek naar chemische lozingen.

De cijfers van Friends of the Earth (waarbij ook de Vereniging Milieudefensie is aangesloten) berusten op gegevens die industrieën zelf hebben verstrekt.

“In de meeste gevallen”, aldus de Britse en Amerikaanse samenstellers van het onderzoeksrapport, “waren de firma's niet bereid cijfermateriaal te verschaffen. Uitzondering waren onder meer Dow Benelux in Nederland en British Petroleum Chemicals in Hull en ICI in Engeland.”

Dow spreekt het cijfer over de lozingen, waarvoor het een vergunning van Rijkswaterstaat krachtens de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater bezit, niet tegen.

“Voor ons”, zegt ir. A.J. Bruin, groepsleider milieubeheer bij het bedrijf, “is het terugdringen van de benzeenlozingen een van de prioriteiten. In de planning zit een waterzuivering, die vóór 1995 gereed moet zijn. Dan is dit probleem uit de wereld.”

Volgens Bruin is bij het milieubeleid van het bedrijf, dat een van de grootste benzeenproducenten ter wereld is, sprake van een “succesvolle aanpak”. “Tussen 1970 en nu is onze totale lozing van koolwaterstoffen, uitgedrukt in inwoner-equivalenten, met 97 procent verminderd.” De resterende drie procent die nog in de Westerschelde belandt komt neer op circa duizend kilo koolwaterstoffen per dag.

Bij de Zeeuwse Milieufederatie reageert men geschrokken op het rapport van Friends of the Earth. “We weten”, zegt medewerker T. van Mierlo, “dat Dow mèt vergunning benzeen op de Westerschelde loost, maar dat de verschillen met Amerika zo groot zijn was ons onbekend. Dat verbaast ons des te meer, omdat Dow zich altijd profileert als een bijzonder milieuvriendelijk bedrijf.”

Dat Dow zijn gegevens niet verborgen houdt past volgens Van Mierlo “in het redelijk open beleid van dit bedrijf”. Daarvoor verdient het “een pluim”, maar Van Mierlo laat er op volgen: “Misschien is het fraaie beeld dat Dow schetst wel onjuist”.

    • F.G. de Ruiter