Brokx akkoord met opdeling van politieregio

TILBURG, 28 JULI. De Tilburgse burgemeester, mr. G. Brokx, gaat er alsnog mee akkoord dat een deel van de regiopolitie Midden- en West-Brabant in Breda zal worden gevestigd. De korpsleiding blijft in Tilburg.

Brokx, die korpsbeheerder is, had aanvankelijk gedreigd op te stappen als het tot een opsplitsing van de regiopolitie zou komen. Door de splitsing is het regiokorps het enige van de 25 nieuwe regiokorpsen dat vanuit twee plaatsen zal gaan werken.

Brokx zegt tot zijn besluit te zijn gekomen omdat hij meent dat de regiopolitie onvoldoende kan functioneren als er binnen het korps verschil van inzicht blijft bestaan over de huisvesting. In Tilburg zullen nu onder meer de korpsleiding, de eenheden arrestantenzorg, vervoer, public relations en voorlichting en het regionaal communicatie- en informatiecentrum worden gevestigd. De divisie georganiseerde criminaliteit en de eenheden observatie en regionale inlichtingen van de facilitaire dienst gaan naar Breda.

De huisvesting van de diverse onderdelen van de regiopolitie was begin dit jaar aanleiding tot strubbelingen tussen Brokx enerzijds en de Bredase hoofdofficier van justitie, mr. A.J. Kalthoff, en de regiopolitiechef, B. Lutken, anderzijds. Brokx wilde toen dat alle onderdelen in Tilburg zouden worden gevestigd. Hij beriep zich op de interimwet waarin vooruitlopend op een nieuwe politiewet de vorming van de regiopolitiekorpsen wordt geregeld. Brokx kreeg steun van de hoogleraar staatsrecht mr. H. Hennekens uit Nijmegen, die vond dat de korpsbeheerder op grond van de interimwet beslissende bevoegdheid over de huisvesting heeft. In een vraaggesprek met NRC Handelsblad zei Brokx in maart van dit jaar: “Of men moet de wet veranderen over de regionalisering van de politie of ik moet bedanken als burgemeester van Tilburg, want ik weiger verantwoordelijkheden op me te nemen onder omstandigheden die niet adequaat zijn.” Kalthoff en Lutken drongen er juist op aan bepaalde onderdelen van het regiokorps in Breda onder te brengen omdat het zwaartepunt van het werk in en rond die stad komt te liggen.