Binnenvaart stelt brief op met bezwaren tegen Betuwelijn

ROTTERDAM, 27 JULI. De Nederlandse binnenvaartorganisaties hebben hun bezwaren tegen de Betuwelijn geformuleerd in een gezamenlijke brief aan de Raad van de Waterstaat, een onderdeel van het ministerie van verkeer en waterstaat. Het is een van de eerste keren dat de binnenvaartorganisaties, die van oudsher gekenmerkt worden door onderlinge tegenstellingen, een gemeenschappelijk standpunt innemen.

De Raad van de Waterstaat verzamelt bezwaren tegen de Betuwelijn, hoort degenen die dat willen en brengt in september een advies uit aan het ministerie. Dit advies zal worden verwerkt in het tweede deel van de Planologische Kernbeslissing (PKB), die in november verschijnt.

De vijf organisaties die de sociaal-economische belangen van de binnenvaart behartigen, plaatsen een aantal kanttekeningen bij de voorgenomen aanleg van de Betuwelijn, de speciale spoorlijn voor goederenvervoer van de Rotterdamse haven naar Duitsland. De binnenvaart kan zich vinden in het beleid van de overheid dat erop gericht is het goederenvervoer per schip en trein te stimuleren, maar vindt dat de spoorwegen te veel worden gesteund door de nationale overheden. “Dit komt met name tot uitdrukking in de tariefpolitiek, waarmee de natuurlijke voordelen van de binnenvaart teniet gedaan worden”, schrijven de binnenvaartorganisaties.

De binnenvaart heeft er weinig vertrouwen in dat de aangekondigde splitsing van infrastructuur en exploitatie bij de Europese spoorwegen en de verzelfstandiging van de spoorwegmaatschappijen zal leiden tot eerlijker concurrentie tussen binnenvaart en spoorwegen. “Ook in de nieuwe situatie zullen de overblijvende, aan het spoor gelieerde maatschappijen monopolistische kenmerken bezitten”, aldus de belangenorganisaties.

In de project-nota over de Betuwelijn staat dat de aanleg ertoe kan leiden dat 6 miljoen ton lading die nu door de binnenvaart wordt getransporteerd per spoor zal worden vervoerd. Deze overheveling vindt de binnenvaart onacceptabel. Het probleem is dat per spoor en per binnenvaartschip voor een groot deel dezelfde soort lading (laagwaardig en over middellange en lange afstand) wordt vervoerd.

De brief is ondertekend door het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, het Nederlandsch Binnenvaartbureau, de Nederlandse Rijnvaart Centrale, de Vereniging van Sleep- en Duwbooteigenaren "Rijn en IJssel' en het Vervoerdersoverleg Particuliere Binnenvaart.