Ongelijkheid

De schrijvers van het artikel "Economische ongelijkheid tussen kinderen neemt in Nederland toe' (NRC Handelsblad, 13 juli), M. Niphuis-Nell en G.A.B. Frinking, dragen geen suggestie aan om de geschetste toestand te verbeteren.

Hoogopgeleide vrouwen met kleine kinderen blijven inderdaad meer doorwerken dan haar lager opgeleide zusters. Theoretisch bestaat de kans dat haar kinderen financieel iets beter uit de voeten kunnen. Maar zelfs deze vrouwen komen zelden tot een hoog inkomen; ze werken meestal in deeltijd en lang niet altijd in echt interessante functies, zoals de schrijvers suggereren. Bovendien hebben in deeltijd werkenden weinig kans op promotie.

Leidinggevende functies zijn trouwens evenmin weggelegd voor hoogopgeleide vrouwen zonder kinderen. Ook zij blijven nogal eens hangen in staffuncties. De vrouwen zelf zijn wellicht ambitieus maar wachten keurig af tot ze "gevraagd' worden. Omdat zij echter ook kinderen kunnen krijgen wordt niet in haar genves-

teerd. Bovendien kunnen zowel mannen als vrouwen slecht tegen leidinggevende vrouwen.

Er is een cultuuromslag nodig om hier verandering in te brengen. Niet alleen in Nederland bij invloedrijke mannen van middelbare leeftijd. Zelfs de beroepsmatig bekwame vrouw van een Amerikaanse presidentskandidaat moet letterlijk zoete koekjes bakken om haar man in het Witte Huis te loodsen.

Het inkomensbeleid in Nederland is gericht op bescherming van de kostwinner, de alleenverdiener. Het verlies van de extra belastingaftrek, huur- en studiesubsidies weerhoudt, ook op een iets hoger inkomensniveau, vrouwen de arbeidsmarkt op te gaan.

De VVD heeft ervoor gepleit de extra belastingaftrek te laten vervallen, subsidies pas te verstrekken indien bewezen is dat vrouwen met kinderen boven de vier jaar, inderdaad geen betaald werk kunnen verrichten om het gezinsinkomen te versterken. Zeker indien de partner geen betaald werk heeft en kinderen onder zijn hoede kan nemen. Een daaraan gekoppelde verhoging van de kinderbijslag sluit de VVD niet uit. Ook de verlaging van het minimuminkomen tot het individuele niveau zal de mogelijkheden van zeer laag opgeleide vrouwen vergroten. Helaas, het CDA (en in mindere mate de PvdA) liggen dwars. We blijven voorlopig dus nog doormodderen.

    • Annemarie Jorritsma-Lebbink
    • Len Rempt-Halmmans de Jongh