Boutros Ghali in conflict met V-raad

NEW YORK, 21 JULI. Binnen de Verenigde Naties is het tot een aanvaring gekomen tussen de secretaris-generaal, Boutros Boutros Ghali, en de Veiligheidsraad over de taak van de VN-troepen in Bosnië-Herzegovina.

In een vertrouwelijke brief, waarvan de kritische toon zonder precedent is, verwijt Boutros Ghali de raad dat deze hem voor voldongen feiten plaatst. De Veiligheidsraad stemde afgelopen vrijdag in met toezicht door de Verenigde Naties op de inlevering van zware wapens door de strijdende partijen in Bosnië-Herzegovina. De raad heeft zichzelf niet eens de vraag gesteld of het akkoord, dat vrijdag in Londen tot stand werd gebracht door de EG, wel uitvoerbaar was en heeft simpelweg aangenomen dat het uitgevoerd zou worden door de VN-macht ter plaatse, aldus Boutros Ghali.

In een vertrouwelijke, maar ongebruikelijke, gebeten brief aan de permanente leden van de Veiligheidsraad schrijft Boutros Ghali bedenkingen te hebben tegen de overhaaste manier waarop de raad zijn beslissing heeft genomen, zonder advies te vragen aan de secretaris-generaal. Hij noemt de voorstellen niet realistisch en onuitvoerbaar. “Het had de voorkeur verdiend dat de Veiligheidsraad, zoals te doen gebruikelijk, technisch advies had gevraagd en afgewacht van de Beschermingsmacht van de Verenigde Naties die ter plaatse aanwezig is, alsmede het advies van mij, belast met de verantwoordelijkheid voor de functionering van de VN-macht, alvorens een dergelijke beslissing te nemen”, schrijft de secretaris-generaal.

In zijn brief hekelt hij ook het optreden van de Europese Gemeenschap in de kwestie Joegoslavië. In zijn brief schrijft Boutros Ghali zich gelukkig te prijzen met het feit dat de EG-bemiddelaar, Lord Carrington, vrijdag de strijdende partijen een staakt-het-vuren wist te laten tekenen, maar hij vindt dat de EG overhaast te werk is gegaan. Vlak voor de ondertekening van het akkoord in Londen heeft een vertegenwoordiger van de EG het secretariaat van de VN telefonisch op de hoogste gesteld van de overeenstemming, dat daarop had laten weten te twijfelen of de VN-troepen in staat zouden zijn deze nieuwe opdracht uit te voeren.

“Geen enkele vertegenwoordiger van de VN heeft deelgenomen aan de onderhandelingen in Londen die tot dit akkoord hebben geleid”, zo beklaagt Boutros Ghali zich in zijn brief. Na ondertekening van het akkoord had Lord Carrington zelf met de secretaris-generaal gebeld. “Ik heb hem mijn mening gegeven, dat het niet realistisch was om deze voorziene verantwoordelijkheden aan de VN-troepen te geven”, aldus Boutros Ghali. (AFP, Reuter)