Boudewijn wil nog vele jaren koning blijven

BRUSSEL, 21 JULI. Koning Boudewijn van België heeft een eind gemaakt aan speculaties over een spoedig aftreden in verband met zijn gezondheid. “Nu de artsen mij opnieuw een uitstekende gezondheid hebben bezorgd, zal ik u met groot genoegen nog vele jaren kunnen dienen.”

Koning Boudewijn zei dat gisteren in zijn toespraak ter gelegenheid van de nationale feestdag die België vandaag viert. Afgelopen voorjaar onderging de 61-jarige koning een hartoperatie in een Parijs ziekenhuis. De afgelopen maanden is wel geopperd dat de koning van plan zou zijn om vanwege zijn zwakke gezondheid troonsafstand te doen ten behoeve van zijn neef prins Filip. Die wordt alom gezien als opvolger van Boudewijn.

De koning besteedde in zijn toespraak veel aandacht aan het federale Europa en aan het federale België. Uitbreiding van de Europese Gemeenschap, waarvan vooral Groot-Brittannië als huidige EG-voorzitter veel werk maakt, mag niet gebeuren ten koste van de verdieping zoals in Maastricht is afgesproken, aldus koning Boudewijn. “Uitbreiding mag geen voorwendsel zijn om de integratie af te remmen of om de vorming van het federale Europa op de lange baan te schuiven.”

Boudewijn onderstreept dat in Europa de economische en moneataire dimensie gepaard moet gaan met een sociale dimensie. “Dit aspect moet kenmerkend zijn voor ons Europese continent en moet ons onderscheiden van andere industriële grootmachten.” Evenzeer moet Europa gastvrij zijn. “Onze strijd tegen rassenhaat en tegen elke vorm van totalitarisme zal onverbiddelijk zijn.”

Wat geldt voor Europa, moet ook gelden voor België, aldus de koning. België heeft gekozen voor een federale structuur met verregaande regionale en communautaire autonomie. Maar dat betekent niet dat Vlamingen en Walen niets meer met elkaar te maken hebben. “Men kan moeilijk beweren dat men enerzijds voorstander is van een echt Europees federalisme, dus voor een nauwe samenwerking met de Ieren, de Grieken en straks misschien met de Finnen, wanneer we anderzijds datzelfde federalisme als voorbij gestreefd beschouwen tussen Vlamingen, Walen, Brussellaars, franstaligen en duitstaligen.(...) We moeten waakzaam blijven en elke vorm van openlijk of verkapt seperatisme ondubbelzinnig afwijzen”.

Koning Boudewijn verzet zich daarom tegen opsplitsing van de sociale zekerheid. Dat is een gevoelig punt in de onderhandelingen tussen Vlamingen en Walen over de omvorming van het unitaire België tot een federale staat. Vlamingen stellen dat in Wallonië per hoofd van de bevolking veel meer geld wordt uitgegeven aan gezondheidszorg en sociale zekerheid dan in Vlaanderen. Op die manier subsidieert Vlaanderen de Walen. Van Vlaamse zijde wordt daarom aangedrongen op een studie om na te gaan in hoeverre de overdracht van gelden op “objectieve” gronden is te verdedigen.

Koning Boudewijn zegt met nadruk dat alle burgers recht hebben op dezelfde bescherming en dat de wetgeving in heel het land op een eenvormige manier moet worden toegepast.