Kritiek stroomproducenten op milieunormen centrales

ROTTERDAM, 20 JULI. De Samenwerkende elektriciteitsproduktiebedrijven (SEP) hebben scherpe kritiek geuit op de milieu-eisen die de regering heeft vastgelegd in het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Die doelstellingen zijn te eenzijdig gekozen of kunnen niet worden gehaald met het beleid dat voor de elektriciteitssector is uitgestippeld, zegt de SEP in een commentaar.

Vooral met de zware eis dat in het jaar 2010 de emissies van NOx (stikstofoxyden) ten opzichte van 1980 met 80 procent moeten zijn verminderd, heeft de SEP grote moeite. Deze norm zou alleen met de meest extreme technische en financiële maatregelen gehaald kunnen worden. Alle centrales zouden moeten worden uitgerust met installaties voor "katalytische de-nitrificatie', maar dat zou volgens berekeningen van de SEP slechts leiden tot een “uiterst beperkte” vermindering van de verzuring. Een grotere emissie-beperking dan 60 procent acht de SEP “onrealistisch”.

De SEP vindt dat zij eenzijdig wordt getroffen door de scherpe eisen en dat de overheid eerst zou moeten nagaan hoeveel andere economische sectoren aan vermindering van de verzuring kunnen bijdragen. Het Structuurschema elektriciteitsvoorziening is volgens de SEP niet de juiste plaats voor het vastleggen van nieuwe milieudoelstellingen, omdat daarin geen afweging wordt gemaakt van kosten en baten tussen de mogelijke bijdragen van verschillende sectoren aan vermindering van de verzuring.

Teleurgesteld is de SEP dat er in het structuurschema opnieuw geen aanknopingspunten zijn opgenomen voor een spoedige besluitvorming over kernenergie, omdat de komende jaren besluiten moeten worden genomen over de vervanging van oude kolen- en gasgestookte centrales die voor het "basislastvermogen' zorgen. Voor de produktiebedrijven wordt het steeds moeilijker daarbij de optie kernenergie open te houden. Gezien de grote milieu-voordelen van kernenergie wordt het hoog tijd voor een afweging en duidelijkheid over procedures, vindt de SEP.

Volgens het Structuurschema elektriciteitsvoorziening wordt om milieuredenen het aandeel van kolen als brandstof tot een derde van het totaal van alle centrales beperkt. Zonder uitbreiding van het aandeel kernenergie zal dat volgens de SEP leiden tot een eenzijdige afhankelijkheid van aardgas. Volgens eerdere regeringsnota's moet het aandeel aardgas op langere termijn juist worden verminderd, omdat het in vergelijking met de buurlanden te hoog is. Door een nog hoger aandeel aardgas vliegen de produktiekosten omhoog en verliest Nederland zijn voorsprong met relatief lage elektriciteitsprijzen.