Ontwikkeling Wadden nauwelijks beperkt door bestemmingsplan

ROTTERDAM, 16 JULI. De economische ontwikkeling van de Waddenzee wordt “slechts minimaal” beperkt door voorschriften over de bestemming van het gebied. Dit concludeert de Friese gedeputeerde voor Waddenzaken drs. K.S Hellendoorn uit het rapport over de economische betekenis van de Waddenzee dat gisteren in Leeuwarden is gepresenteerd.

De belangrijkste mogelijkheid voor uitbreiding van economische activiteiten op de Wadden ligt in de exploratie en winning van aardgas. Volgens een raming van de oliemaatschappijen kunnen de winbare reserves van het Nederlandse aardgas met ongeveer 30 procent worden uitgebreid als de Waddenzee voor dit werk wordt opengelegd. Het provinciaal bestuur van Friesland heeft echter herhaaldelijk te kennen gegeven daar tegen te zijn. “Ons standpunt is dat er buiten de concessiegebieden niet geboord mag worden en dat het moratorium op boringen binnen de concessiegebieden gehandhaafd moet blijven. Maar we beseffen wel dat dat laatste moeilijk houdbaar zal zijn. Naar onze mening wordt de natuurfunctie van de Wadden te zeer door boringen aangetast. We zullen het moeten hebben van de discussie die nu op gang is gekomen, op het maatschappelijk draagvlak tégen boringen op de Waddenzee”, aldus de gedeputeerde.

Tussen het Friese en Groningse vasteland en de Waddeneilanden ligt een groot gebied dat al in eeuwigdurende concessies aan de oliemaatschappijen is uitgegeven. In 1984 kwamen de rijksoverheid en de maatschappijen overeen dat er tien jaar niet geboord zou worden in dit gebied. Drie weken geleden hebben de oliemaatschappijen in een brief aan minister Alders (VROM) aangedrogen op een zodanige aanpassing van het ontwerp voor een nieuwe Planologische kernbeslissing (PKB) voor de Wadden dat boringen in het concessiegebied vanaf 1994 weer mogelijk zijn en dat ook voor het westelijke deel van de Wadden, buiten de concessies, vergunningen worden verleend.

Volgens het gisteren gepubliceerde rapport zou bij een verbod op de winning van aardgas “worden afgezien van economische baten zoals een substantiële bijdrage aan de schatkist, plus de werkgelegenheid die aan de exploratie en produktie van aardgas is verbonden.”

Andere bronnen voor nieuwe werkgelegenheid liggen volgens het rapport in havengebonden activiteiten, visserij, toerisme en recreatie. Per abuis is gisteren in deze krant de inventarisatie van de bestaande werkgelegenheid die aan het Waddengebied is gerelateerd aangemerkt als de mogelijke nieuwe werkgelegenheid. Van de 37.000 bestaande banen die direct aan de Wadden worden toegerekend, zijn er 29.000 aangetroffen in het gebied zelf en 8000 elders in Nederland. Daarnaast zijn er bijna 9000 arbeidsplaatsen bij op de Waddenzee lozende bedrijven, waarvan 4000 in de directe omgeving.