Inhouding op uitkering van langdurig werklozen groter

DEN HAAG, 16 JULI. Staatssecretaris Ter Veld (Sociale Zaken) wil in het kader van een “lik op stuk”-beleid de regels voor de Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (Rww) aanscherpen. Langdurig werklozen met een Rww-uitkering die hun verplichtingen niet nakomen kunnen in de toekomst rekenen op een korting op hun uitkering met 5 tot 20 procent, en in zeer ernstige gevallen wordt de uitkering zelfs geheel ingetrokken.

De nieuwe sanctiebepalingens staan in een besluit dat Ter Veld een dezer dagen publiceert in het Staatsblad. Ze moeten in oktober ingaan. Nu kan de Rww-uitkering hooguit drie maanden lang met 3, 6 of hooguit 9 procent worden gekort. Ter Veld wil met strengere sancties de sociale diensten en arbeidsbureaus, die zich inspannen om langdurig werklozen aan de slag te helpen, een steuntje in de rug geven.

Wie zich niet inschrijft voor werk wordt een maand lang 5 procent gekort. Wie niet meewerkt aan een onderzoek om werk te vinden kan rekenen op een korting van 10 procent. Bij het weigeren van noodzakelijk geachte scholing kan men rekenen op een korting 20 procent en wie passend werk weigert wordt geconfronteerd met een korting van 20 procent gedurende twee maanden.

Als iemand binnen een jaar opnieuw niet aan zijn of haar verplichtingen voldoet, wordt opnieuw gekort, maar nu niet gedurende twee maar gedurende vier maanden. In “zeer ernstige gevallen” kan iemand drie maanden lang worden uitgesloten van het recht op een Rww-uitkering.