Raad van State: tuinders dwingen tot loosvergunning

ROTTERDAM, 14 JULI. De Raad van State is van oordeel dat het hoogheemraadschap Delfland bestuurlijke dwang moet toepassen om nieuwe glastuinders te bewegen een vergunning voor het lozen van afvalwater aan te vragen.

Ook bij bestaande bedrijven die op een voor het milieu onaanvaardbare manier werken, moet het waterschap die dwang toepassen.

Deze uitspraak volgt op een beroep dat de Zuidhollandse Milieufederatie aantekende tegen de beslissing van Delfland in februari om geen bestuurlijke dwang toe te passen bij het uitgeven van lozingsvergunningen aan tuinders in Maasland, Schipluiden en Naaldwijk. Nu nog wordt het lozen door veel tuinders gedoogd

Vanuit de glastuinbouw komt volgens de Zuidhollandse Milieufederatie jaarlijks ruim 20 miljoen kilo kunstmest en 300.000 kilo bestrijdingsmiddelen in het milieu terecht. Sinds 1970 verbiedt de wet verontreiniging oppervlaktewater de lozing van verontreinigde stoffen.

In het gebied van Delfland zijn 4.500 tuinders gevestigd. Dijkgraaf A.P. van den Berge zegt dat zes mensen bij het hoogheemraadschap zich bezighouden met het verlenen van vergunningen en dat het enorm veel tijd zal kosten om alle bedrijven een individuele verguning te verlenen. “Wij willen daarom dat het rijk met een algemene maatregel van bestuur voor de hele branche de regels zet. Maar het voornaamste is nu dat het lozen van onacceptable stoffen zo snel mogelijk wordt beëindigd.”

De raad zegt dat in gevallen waar de wet wordt overtreden, het gedogen slechts “als een zeer tijdelijke overgangsregeling” kan worden beschouwd. De raad is verder van mening dat het convenant dat Delfland met het landbouwschap over het lozen sloot “niet op een lijn kan worden gesteld met een gedoogbeschikking” omdat de afspraken niet bindend zijn voor de individuele tuinders. De raad noemde het convenant wel een waardevolle eerste aanzet.

Delfland kan zich goed vinden in de verplichting van de Raad van State om bij nieuwe tuinders wel bestuurlijke dwang toe tepassen. Van den Berge: “Dat is een overzichtelijke groep bedrijven, en daarom doen we dat al sinds 1 mei. Maar al die oude een vergunning verlenen is onbegonnen werk.”