Anti de Roomse Eurodictatuur

Eind vorig jaar werd het Katholiek Nederlands Persbureau (katholiek in de betekenis van "algemeen christelijk', het tegendeel van rooms) opgericht. Uit vrees dat achter de Europese eenwording een roomse strategie schuilt, met als doel de paus die vanuit Jeruzalem het Verenigd Europa bestuurt, in innige samenwerking met de keizer van het nieuwe Heilige Roomse Rijk, Otto von Habsburg, en een katholieke aristocratie.

De strijd van twee protestanten.

Het Katholiek Nederlands Persbureau bestaat uit twee hoekige, behoedzaam formulerende mannenbroeders. Op tafel ligt een in leder gebonden bijbel. De slijtranden doen intensief gebruik vermoeden. I. den Dekker en H. Roozemond zijn in het dagelijks leven leraar aan een christelijke scholengemeenschap. Niet alle collega's nemen hun inspanningen serieus. “Ik hoor vaak cynische vragen als "hoe ver ben je met de belegering van Rome?”' zegt Den Dekker. Het KNP is niettemin in een goed humeur. Het pauselijk machtsstreven heeft onlangs met het Deense "nee' tegen Maastricht een zware klap gekregen. “Al ging het daar meer om de vis dan om het geloof”, zegt Roozemond.

Het wantrouwen tegen de katholieke overheersing binnen de EG is al ouder. Zo was tijdens de kabinetsformatie in 1952 met name formateur Drees beducht voor "een katholiek Europa'. De KVP'er Luns moest mede daarom het ministerschap van buitenlandse zaken delen met een niet-katholieke minister voor Europese Zaken. Nu wordt het religieuze verzet tegen de EG nog slechts in kleine kring gekoesterd. Roozemond hoopt daar met zijn persbureau verandering in te brengen. Momenteel beperkt hij zich tot het verzamelen van informatie over de onderlinge verbanden tussen KGB, CIA, Opus Dei, de Maltezer Orde, de P2-loge, Jean Marie le Pen, de nazi's en de Habsburgers. “Het lijkt allemaal heel schimmig”, geeft Roozemond toe. “Maar als je dieper kijkt, zie je dat alle lijnen naar Rome leiden.”

Nu en dan stuurt het bureau een informatief faxbericht naar de kranten. De reactie is tot nu toe mager. Maar wie de moeite neemt, kan bij het KNP kloeke knipselmappen vol artikelen en betogen inzien, voornamelijk afkomstig uit Engeland en de Verenigde Staten. Want terwijl het continent nog blind is voor het samengaan van de Europese integratie en het roomse machtsstreven, zijn volgens Roozemond al vele Angelsaksische protestanten de schellen van de ogen gevallen.

De bewijzen liggen voor het oprapen. De vlag van het Verenigde Europa bijvoorbeeld. Voor wie niet dieper kijkt, staan de sterren voor de lidstaten van de EG. Maar twaalf is tevens het getal van de volheid en een occult symbool voor de "demonische' roomse Maria die de “koningin van het nieuwe roomse Europa” moet worden. De twaalf sterren werden in de negentiende eeuw gebruikt op katholieke aflaatpenningen. Dat de sterren op een blauw veld zijn afgebeeld, is ook veelzeggend: blauw is de kleur van Maria. Dit jaar liet het persbureau als tegenwicht een bumpersticker drukken, waarop een bliksemschicht de twaalf sterren van de EG doorklieft en de Nederlandse leeuw brult boven het motto "Je maintiendrai'.

De roomse Europavlag is nog maar het begin. Roozemond somt een groot aantal katholieke Europa-sympathisanten op en schetst vervolgens hun relaties met de Maltezer Orde, de Orde van het Gulden Vlies en Opus Dei. En was het toeval dat aan de bijeenkomst van Europese regeringsleiders in Maastricht een mis vooraf ging? Relativerend merkt hij op dat de contra-reformatie wellicht niet in deze generatie voltooid zal zijn. Maar het streven is duidelijk: “Het Vaticaan is geduldig. Heel geduldig.”

Van Nederland verwacht het KNP weinig weerwerk tegen de roomse Eurodictatuur. In de Nederlandse politiek trekken jezuïtenleerlingen als Lubbers en Van Mierlo aan de touwtjes. Het Oranjehuis biedt ook al geen soelaas meer. De bekering van de prinsessen Irene en Christina tot het katholicisme vindt Roozemond "heel erg'. Over de rest van het koningshuis is hij ook niet te spreken: “Waar staat de koningin? Ze zegt oecumenisch te zijn, maar ze moet aanknopen bij de protestantse lijn van haar voorvaderen.”

Terugtreding uit de EG is op dit moment economisch ook niet haalbaar, beseft Roozemond. Hij ziet wel een alternatief: “De klap van een eventuele terugtreding kan worden opgevangen door een lidmaatschap van de EVA, dat omgevormd moet worden tot een protestantse economische gemeenschap. Ook Groot-Brittannië, Denemarken, Zweden, Hongarije en - ik weet niet of het nog steeds omstreden is - Zuid-Afrika zouden kunnen toetreden.”

Het KNP gelooft niet echt in deze optie, want voorlopig is de Europese integratie niet te stuiten. In het Oude en Nieuwe Testament is de roomse machtsgreep namelijk tot in de details voorspeld. Interpretatie van de Heilige Schrift geeft het KNP echter de geruststellende zekerheid dat het nieuwe Roomse Rijk uiteindelijk ten onder zal gaan in het Heilige Land. Jeremia, Jesaja, Ezechiël, Daniël en het boek Openbaringen leren immers dat de paus alles in het werk zal stellen om Jeruzalem tot hoofdstad van het nieuwe Europa te maken. Nu al is het Vaticaan bezig met de moslims gemene zaak te maken tegen het joodse volk. De huidige samenwerking tussen katholieke Kroaten en islamitische Bosniërs tegen de Serviërs vormt een teken aan de wand.

“Leest u maar over Gog en Magog”, adviseert Den Dekker. Als de roomse en islamitische horden voor de poorten van Jeruzalem staan, zal de Here ingrijpen, daarvan is hij rotsvast overtuigd. Want zegt niet Ezechiël 39 vers 4: “Op de bergen van Israël zult gij vallen, gij met al uw krijgsbenden en de volken die met u zijn; aan roofvogels, vogels van allerlei gevederte, en aan het gedierte des velds zal Ik u tot voedsel geven.”

    • Coen van Zwol