Landbouw heeft plan voor aanleg moerassen

DEN HAAG, 10 JULI. Het ministerie van landbouw wil in het kader van natuurontwikkeling 8.500 hectare laagveenmoeras aanleggen bij Vinkeveen-Nieuwkoop, Zaanstad, de natuurgebieden "Wieden' en "Weerribben' in Overijssel en bij het reeds bestaande Friese moerasgebied 't Lage Midden. De rijksoverheid zal daartoe in deze regio's grond moeten aankopen van boeren en vervolgens polders onder water laten lopen dan wel veengrond moeten afgraven.

Dit staat in concepten van het "Structuurschema Groene Ruimte' dat een dezer dagen in de ministerraad ter sprake komt en begin september, na ruim anderhalf jaar voorbereiding, officieel wordt gepresenteerd. In het structuurschema geeft Landbouw aan hoe Nederland er de komende twintig jaar ruimtelijk moet uitzien.

De overheid zal de boeren die nu nog in de gebieden wonen waar straks moeras moet komen, afkopen of - in het uiterste geval - onteigenen. Het totale oppervlak aan nieuw aan te leggen moerassen is ruim anderhalf keer zo groot als het natuurpark de Hoge Veluwe.

Natuurorganisaties juichen de plannen toe. “Wij vinden het geweldig”, aldus L. de Jong van het Wereld Natuurfonds. En P. von Meijenfeldt van de Unie van Provinciale Landschappen zegt: “Nooit eerder heeft de Nederlandse overheid op een dergelijk grote schaal moerassen aangelegd.”

Pag.3: Kabinet nog in discussie over plannen

Ook C.N. de Boer van Natuurmonumenten is ingenomen met moerasvorming, maar heeft twijfels over het voornemen om nabij Zaanstad moeras aan te leggen - gezien het unieke open weidevogelgebied in deze streek.

In het twee jaar geleden gepresenteerde Natuurbeleidsplan hield Landbouw al rekening met de aanleg van nieuwe moerassen. De plannen in het structuurschema Groene Ruimte vormen een concrete uitwerking. Het structuurschema is volgens Von Meijenfeldt vorige maand met andere departementen afgestemd in de Rijks Planologische Commissie.

Volgens de plannen van Landbouw zal in Friesland het reeds aanwezige moerasgebied 't Lage Midden (Grote Wielen/Oude Venen) tussen Leeuwarden, Drachten en Akkrum met 2.250 hectare worden uitgebreid “zodat een moerasgebied van internationale allure tot stand komt”, aldus een concept van het structuurschema.

In de kop van Overijssel zal het bestaande moeras in de natuurgebieden "Wieden' en "Weerribben' met 2.000 hectare worden uitgebreid. In Noord-Holland zal in de streek Assendelft-Westzaan een moerasgebied van 750 hectare worden ontwikkeld, gepland in het veenweidengebied ten westen van Zaanstad. Zo zal “een internationaal zeldzaam brakwatermoeras” ontstaan. In Zuid-Holland zal aansluitend aan het bestaande moerasgebied Botshol en de Nieuwkoopse plassen een moerascomplex worden ontwikkeld van 3.500 hectare.

Een woordvoerder van Landbouw benadrukt dat de plannen nog onderwerp zijn van discussie in de ministerraad en dat het definitieve structuurschema op zijn vroegst pas over anderhalve maand uitkomt.

    • Geert van Asbeck