Statistisch verband tussen werkloosheid en zelfmoordcijfers

Mannen plegen ongeveer twee keer zo vaak zelfmoord als vrouwen. Voor beide seksen geldt dat het aantal zelfdodingen toeneemt met het stijgen van de leeftijd. De oorzaak voor zelfdodingen zijn vaak te vinden in mentale stoornissen, in het bijzonder depressies.

De laatste decennia is echter een aanzienlijke stijging van het aantal zelfmoorden _ vooral onder jeugdige mannen tussen de vijftien en vierentwintig jaar _ te zien, zonder dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat het aantal ernstige psychiatrische aandoeningen is gestegen. Waarschijnlijk spelen omgevingsfactoren ook een rol.

De Britse psychiater Colin Pritchard bekeek of werkloosheid een belangrijke oorzaak vormt voor zelfdoding bij mannen (British Journal of Psychiatry, juni 1992). Het lijkt aannemelijk dat jonge mannen voor wie het vinden van werk een belangrijk onderdeel is voor het verwerven van een volwassen identiteit, vatbaar zouden zijn voor de onttakelende gevolgen van werkloosheid.

Pritchard maakte gebruik van de statistieken over de incidentie van suicide die bijeen zijn gebracht door de Wereld Gezondheidsorganisatie en van de cijfers over werkloosheid, zoals die verzameld zijn door de International Labour Organisation. Het blijkt dat in de onderzochte periode van 1974 tot en met 1988, de zelfmoordcijfers in de meeste landen van de Europese Gemeenschap significant samenhangen met werkloosheid.

Dit geldt zowel voor zelfmoorden onder jeugdigen als voor de algemene zelfmoordcijfers. Denemarken, West-Duitsland en Portugal vormen de uitzonderingen op deze regel. Bovendien blijkt dat de stijging van het aantal zelfmoorden relatief erg groot is geweest in Groot-Brittannie en juist in dit land komt de meeste chronische werkloosheid voor.

Het lijkt er dus op dat werkloosheid economisch en psychisch kwetsbare individuen verder in het moeras kan drukken. De al vaak beschreven "depressieve' reactie op het werkloos zijn eist zijn tol.

Er zijn echter verscheidene redenen om voorzichtig te zijn met deze conclusie. Zo zegt een algemene tendens nog niet veel over de betrokken individuen. Bovendien blijkt dat in Groot-Brittannie de suicide onder jeugdigen sterker samenhangt met de algemene werkloosheid dan met de specifieke jeugdwerkloosheid. Misschien levert het hebben van een werkloze vader, een grote bijdrage aan de ervaren uitzichtloosheid.

    • Ad Bergsma