Apothekers falen vaak bij medicijnbereiding

RIJSWIJK, 9 JULI. De bereiding van medicijnen door de apotheker schiet nog altijd tekort. Dat blijkt uit het jaarverslag over 1991 van de Hoofdinspecteur voor de geneesmiddelen, apotheker P.H. Vree. Halverwege de jaren '80 bleek al dat medicijnen die de apotheker zelf bereidt veelal niet voldoen aan de kwaliteitseisen.

Controleurs van de inspectie bezochten vorig jaar 167 apotheken in Gelderland. Daarbij bleek dat “bij een groot aantal apotheken de protocollering niet voldeed aan de te stellen eisen.” De inspecteur acht naleving van een protocol bij de bereiding van geneesmiddelen een "wezenlijk onderdeel van kwaliteitsborging'.

In gevallen waar de protocollering duidelijk tekort schoot heeft de inspectie heronderzoeken ingesteld. Dat gold voor 60 van de 167 apotheken. Ook ontbreekt het veelal aan analyse van het bereide produkt. De apotheker gaat dus niet voldoende na of de kwaliteit van zijn bereiding toereikend is. Slechts vijftien procent van de onderzochte apothekers voert een dergelijke analyse uit, of laat dat doen. De inspectie noemt dat teleurstellend. “Dit lage percentage geeft reden tot bezorgdheid, ook al omdat het aantal apothekers dat een en ander naar behoren uitvoert, slechts in geringe mate stijgt na de actie van de inspectie, te weten naar twintig procent,” aldus de hoofdinspecteur.

Ook in de ziekenhuisapotheek laat de kwaliteit te wensen over. De inspectie onderzocht uit alle ziekenhuisapotheken monsters van injecties, infusievloeistoffen, capsules, drankjes, zalven, oogdruppels, zetpil en één oplossing. Achttien procent daarvan voldoet niet aan de normen zoals die in het Verenigd Koninkrijk en Amerika gelden. In Nederland en binnen de EG ontbreken dergelijke normen. “Per preparaat varieerden de afkeuringspercentages van 0 tot 43 procent,” aldus de inspecteur. De ziekenhuisapothekers zijn sinds de rapportage onder andere overgegaan tot een nascholingsprogramma.

“Wat betreft de organisatie valt op dat dikwijls vanuit de directie een gestructureerd kwaliteitsbeleid ontbreekt,” stelt de inspecteur. Daar komt bij dat de organisatie van de ziekenhuisapotheek veelal informeel is. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn "onvoldoende vastgelegd en niet altijd duidelijk'.