Milieu-investeringen in 1990 fors gestegen

ROTTERDAM, 7 JULI. De Nederlandse industrie en de bedrijfstakken delfstoffenwinning en openbare nutsvoorzieningen hebben in 1990 1.202 miljoen gulden geïnvesteerd in milieuvoorzieningen, een stijging van 50 procent ten opzichte van 1989. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend.

In 1990 investeerden ondernemingen 5,8 procent van hun totale investeringen in milieuvoorzieningen. Over 1991 kan het CBS nog geen statistiek verschaffen, maar er is wel een peiling gedaan naar de plannen van het bedrijfsleven. Daaruit blijkt dat de milieu-investeringen in 1991 kunnen uitkomen op ongeveer 950 miljoen gulden. Dat zou aanmerkelijk lager zijn dan in 1990, maar wel hoger dan alle onderzochte jaren tot en met 1989. Volgens de plannen voor 1991 lopen de investeringen in waterzuivering terug, maar wordt er nog steeds meer geld gestopt in schonere lucht en overige milieuvoorzieningen.

Vorig jaar werd door het bedrijfleven het meest besteed aan bestrijding van de water- en luchtverontreiniging; respectievelijk 600 en 444 miljoen gulden. Aan proces-geïntegreerde milieuvoorzieningen (aanpassing van het produktieproces) werd 45 van het totaal besteed. De overige investeringen werden besteed aan voorzieningen voor de behandeling van emissies en afvalstoffen.

De chemische industrie scoorde in 1990 het hoogste met milieu-investeringen (620 miljoen gulden), daarna kwam de voedings- en genotsmiddelenindustrie met 193 miljoen, de oliemaatschappijen met 94 miljoen en de basis-metaalindustrie met 91 miljoen.

Uit de CBS-cijfers blijkt dat de kosten voor het bedrijfsleven voor de afvoer van afval in 1990 met 17 procent zijn toegenomen, vergeleken met 1989. De afvoerskosten voor klein chemisch afval bedroegen 155 miljoen gulden, een verdubbeling ten opzichte van 1987.

De drie bedrijfstakken besteedden in 1990 samen 720 mens-jaren in milieucoördinatie: het voorbereiden en uitvoeren van milieu-activiteiten, milieu-zorgsystemen en de voorbereiding van milieuvergunningen. De personeelskosten hiervan bedroegen 87 miljoen gulden, een stijging van bijna 20 procent ten opzichte van 1989.