Forse overschrijding van kosten asielbeleid

DEN HAAG, 7 JULI. In de ministerraad bestaat “grote ergernis” over een voor volgend jaar geraamde kostenoverschrijding van 440 miljoen gulden van het budget voor het asielbeleid. Dit bevestigen bronnen rond het kabinet.

In de zogenoemde Hangpuntenbrief rekent minister Kok (financiën) zijn collega's bovendien voor dat er ook nog een oplossing moet worden gevonden voor een tegenvaller van ruim 70 miljoen gulden dit jaar op hetzelfde begrotingshoofdstuk. Gevreesd wordt verder dat de overschrijding volgend jaar verder zal oplopen als er dit jaar meer dan 17.000 asielzoekers naar Nederland komen.

Op dit moment analyseert een ambtelijke werkgroep de oorzaken van het uit de hand lopen van de kosten voor de toelating en opvang van asielzoekers. Een van de oorzaken van de kostenoverschrijding zou zijn dat minister Hirsch Ballin (justitie) een te lankmoedig uitzettingsbeleid zou voeren waardoor teveel vreemdelingen op kosten van de overheid in Nederland verblijven. Justitie brengt daar tegenin dat het aantal uitzettingen juist zeer is toegenomen. Uit een opgave van de Dienst Vreemdelingenzaken blijkt bijvoorbeeld dat in 1990 10.000 vreemdelingen werden verwijderd.

Een andere oorzaak zou zijn dat de nieuwe regeling voor gedoogden, vreemdelingen die om humanitaire redenen niet kunnen worden uitgezet naar hun eigen land, niet het beoogde effect heeft gehad. In Nederland verblijven ongeveer 10.000 gedoogden. De bedoeling van het nieuwe beleid was de gedoogden een aparte rechtspositie te verlenen die na drie jaar uitzicht bood op een verblijfsvergunning in Nederland. Wanneer echter binnen drie jaar de omstandigheden in het land van herkomst verbeteren zouden de gedoogden alsnog uitgezet kunnen worden. Justitie beoogde op deze manier gedoogde vreemdelingen die gebruik maken van de woningen van de zogenoemde Rijksopvangregeling asielzoekers (ROA) te kunnen laten doorstromen naar het reguliere woningbestand. Bovendien dacht het ministerie dat op basis van deze regeling 50 procent van de gedoogden zou kunnen worden uitgezet. Dat is niet mogelijk gebleken omdat zeer weinig gedoogden van de nieuwe regeling gebruik maken.

De ministerraad is vandaag weer begonnen met de besprekingen over de begroting 1993. Voor zondag moet overeenstemming zijn bereikt over de uitgavenkant; de inkomstenkant (belastingen en premies) en de inkomensverdeling worden in augustus besproken.