Thatcher en Major botsen steeds harder over Europa

LONDEN,3 JULI. Het eerste optreden van Lady Thatcher in het Hogerhuis en premier Majors opnieuw beleden hartstocht voor Europa in het Lagerhuis hebben de scheidslijn tussen anti- en pro-Europeanen in de Britse Conservatieve Partij nieuw reliëf gegeven. Major noemde Thatchers gedachtengoed dat van “een kleinzielige Engelsman”, Thatcher beschuldigde Major en de zijnen ervan dat ze te veel tijd doorbrachten in het gezelschap van Europese collega's: “Te veel zonder contact met de bevolking, te veel in contact met zichzelf.”

In de jaarlijkse rede tot zijn parlementaire achterban wees Major erop dat een positievere opstelling van Groot-Brittannië binnen Europa in de afgelopen twintig jaar de Britten nu meer invloed zou hebben gegeven in Europa.

“Ik wil niet dat wij een benepen Engeland zijn, verarmd, verstoken van invloed, zuur in onze geïsoleerdheid, verstoken van hoop, wegkwijnend in de marges van Europa of in de marges van de geschiedschrijving. Dat is niet de rol die dit land moet spelen.”

Majors toespraak viel bij verreweg de meeste Conservatieve Lagerhuisleden in goede aarde. Er werd met papieren gezwaaid en op banken gebonkt. Maar de anti's - door de regering in een nieuw offensief voor het behoud van "Maastricht' nu niet langer met "Eurosceptici' maar met de nieuwe benaming "Eurofoben' aangeduid - waren boos. Het Lagerhuislid Nicholas Budgen stormde zelfs de vergaderzaal uit.

Lady Thatcher - “Ik heb nooit, als ik het even kon helpen, een toespraak gehouden die géén controverses opriep.” - herhaalde haar pleidooi voor een referendum en bevestigde opnieuw dat ze tegen ratificatie van Maastricht zal stemmen. Ze beklemtoonde opnieuw dat de voortdurende economische recessie in Groot-Brittannië een gevolg is van "Maastricht'. “Het legt onze economie aan banden en drukt haar neer met zijn extra beperkingen en bemoeizuchtige regelgeving zoals opgelegd in het sociale handvest.”

    • Hieke Jippes