Gebrekkige administratie bij Milieubeheer; Accountants "onzeker' over bestedingen VROM

DEN HAAG, 3 JULI. De accountantsdienst van VROM heeft "onzekerheid' over de rechtmatige besteding van zo'n 400 miljoen gulden door het directoraat-generaal milieubeheer als gevolg van gebrekkige administratie en controle.

Daardoor heeft de accountantsdienst een oordeelonthouding over de jaarrekening 1991 van milieubeheer (totale uitgave circa 1 miljard gulden) gegeven en een verklaring "met beperking' over de jaarrekening van het hele departement (met een budget van circa 15 miljard).

VROM is na Sociale Zaken en Buitenlandse Zaken het derde departement dat dit jaar geen goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening kan geven.

Minister Kok (financiën) heeft minister Alders (VROM) onlangs in een brief verzocht om een snelle aanpak van de situatie bij het directoraat-generaal milieubeheer (DGM). “Ik dring er op aan zo spoedig mogelijk een structurele oplossing te creëren voor de problemen bij DGM”, schrijft Kok in een "toezichtbrief'. Onder Kok ressorteert de centrale accountantsdienst, die toezicht houdt op het financieel beheer en de accountantscontrole van alle ministeries.

De problemen bij VROM betreffen de voorschotten die milieubeheer de afgelopen vijf jaar heeft gegeven aan zo'n 1.000 langlopende subsidieprojecten, hoofdzakelijk voor bodemsanering en tegen geluidshinder. De eigen accountantsdienst kon niet meer nagaan of al die jaren de regels van de subsidievoorwaarden zijn nageleefd.

Volgens plaatsvervangend secretaris-generaal drs. P.M. Verhaar “waren die regels niet scherp en in de praktijk soms niet te hanteren, ook niet door de subsidie-ontvanger”. Daardoor miste de accountantsdienst allerlei financiële gegevens (zoals accountantsrapporten) over vorig jaar afgewikkelde projecten en daarbij betrokken instellingen en bedrijven.

De Rekenkamer heeft de afgelopen jaren steeds gewaarschuwd voor “ernstige leemtes” in de administratieve organisatie en interne controle bij milieubeheer. De Rekenkamer wees er vorig jaar op dat bij de afwikkeling van voorschotten “werd afgeweken van de regelgeving doordat bewijsstukken ontbraken”, waardoor “geen volstrekte zekerheid over de rechtmatige besteding” van oude tot zeer oude voorschotten bestond.

Minister Alders stelde daarop vorig jaar de projectgroep "Improve' in, onder leiding van de directeur-generaal milieubeheer ir. M.E.E. Enthoven, die maatregelen moest nemen om de regelgeving en interne controle in het algemeen te verbeteren. Minister Alders ging er toen van uit dat de eerste resultaten al in 1991 zichtbaar zouden worden.

Plaatsvervangend secretaris-generaal Verhaar: “Er zijn veel maatregelen genomen, maar die hebben op korte termijn onvoldoende resultaten gehad.” Inmiddels is een nieuw team onder leiding van de directeur-generaal milieubeheer samengesteld dat de afwikkeling per project moet begeleiden. Volgens Verhaar is de "inhaalslag' vooral moeilijk door het grote aantal subsidieregels en is het controlewerk bij milieubeheer ingewikkelder dan bij de volkshuisvesting.

“Wij vinden de situatie erg, omdat we niet weten of er geld onrechtmatig is besteed”, zegt Verhaar. “Juist de overheid moet kunnen zeggen dat de boekhouding klopt.” Hij gaat er niettemin van uit dat het departement net als over 1990, over 1992 wel een goedkeurende accountantsverklaring kan krijgen. “We kennen nu immers onze zwakke punten.”

    • Robert van de Roer