Gelderland stelt pakket van eisen aan Betuwelijn

ARNHEM, 2 JULI. Zestien gemeenten over wier grondgebied de Betuwe-lijn moet komen te lopen en de provincie Gelderland vinden de nieuwe goederenlijn alleen aanvaardbaar als die op maaiveldhoogte komt te liggen en er bij elke kruising met wegen tunnels worden aangelegd.

Dat staat in een pakket van eisen dat gemeenten en provincie gisteren zijn overeengekomen en waaraan moet worden voldaan voor zij akkoord gaan met de aanleg van het traject. Het gezamenlijke standpunt zal bekend worden gemaakt aan regering en Tweede Kamer, die nog moeten beslissen over de spoorweg tussen de Rotterdamse havens en het Duitse Ruhrgebied.

Het standpunt houdt in dat er acht tunnels moeten komen, dat de tussenliggende trajecten niet boven het maaiveldhoogte mogen uitsteken en dat slechts één viaduct - bij het knooppunt Deil - is toegestaan. Verder mag de geluidsgrens van vijftig decibel in principe nergens worden overschreden en alleen in hoge uitzonderingsgevallen mag oplopen tot 57 decibel. De Nederlandse Spoorwegen, die de nieuwe goederenlijn moeten aanleggen, gaan uit van zestig decibel als maximum.

Het standpunt van de Gelderse overheden is een antwoord op de zogenaamde Planologische Kern Beslissing (PKB) van minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) waarin het voorkeurstracé van de Betuwelijn staat aangegeven. In die PKB wordt uitgegaan van viaducten op plaatsen waar de Betuwespoorlijn andere wegen kruist. Voor veel gemeenten in Gelderland is dat onacceptabel met het oog op de geluidsoverlast en de landschapsvervuiling. De variant met tunnels in plaats van viaducten, zal echter veel duurder zijn dan de vijf miljard die het voorkeurstracé gaat kosten en wordt door de regering om die reden van de hand gewezen.

Volgens de Gelderse gedeputeerde J. de Bondt (verkeer en vervoer) is de mate van overeenstemming tussen de zestien gemeenten en de provincie over het uiteindelijke standpunt “uitermate groot”. “Het Gelders front is gesloten”, aldus De Bondt.