België schaft dienstplicht af per 1994

BRUSSEL, 2 JULI. Binnen het Belgische kabinet bestaat overeenstemming over afschaffing van de dienstplicht per 1 januari 1994. België zal daarna alleen nog maar beschikken over een beroepsleger van ongeveer 40.000 man.

De toekomst van het Belgische leger staat voor vrijdag op de agenda van de voltallige ministerraad, maar gisteren schaarden de leden van het kernkabinet zich al in grote lijnen achter hervormingsvoorstellen van CVP-minister van Landsverdediging Delcroix. Binnen de CVP bestaat al langer de opvatting dat de dienstplicht zo snel mogelijk moet worden afgeschaft. De socialistische ministers van de Vlaamse SP en de Waalse PS hebben nog de meeste moeite met een snelle inkrimping van het leger.

Minister Delcroix heeft de afgelopen maanden gesuggereerd om de dienstplicht in België te vervangen door een algemeen maatschappelijke dienstplicht voor jongens en meisjes. De discussie over de wenselijkheid daarvan is nog niet afgerond. Gisteren besloten de leden van het kernkabinet om een werkgroep de modaliteiten en de budgettaire en maatschappelijke consequenties van zo'n gemeenschapsdienst te laten onderzoeken.

De omvorming van het leger (nu nog 48.000 beroepssoldaten, 32.000 dienstplichtigen en 6.000 man burgerpersoneel) zal gepaard gaan met een grondige herstructurering. De precieze uitwerking daarvan laat de regering over aan de legerleiding. In grote lijnen zal het defensiebudget tot eind 1995 op het huidige niveau van 99 miljard frank (ongeveer 5,5 miljard gulden) per jaar bevroren blijven, ondanks het afschaffen van onder andere tanks en vliegtuigen en het afzien van investeringen in nieuwe kazernes.

De Belgische regering heeft al gezegd dat België zijn internationale verplichtingen in het kader van onder andere de Verenigde Naties en de NAVO zal blijven nakomen. Minister Delcroix heeft in verband hiermee ook al gezegd dat er een Belgische brigade van ongeveer 4.000 man in Duitsland gelegerd zal blijven.

Militaire deskundigen in België hebben kritische geluiden laten horen over het afschaffen van de dienstplicht. Zij stellen dat de dienstplicht noozakelijk is voor het beschikbaar hebben van voldoende reservertroepen indien dat nodig is. Vandaar waarschijnlijk dat in de voorstellen van minister Delcroix officieel niet wordt gesproken over het afschaffen van de dienstplicht, maar over het opschorten ervan “voor onbepaalde tijd”.