Irritatie bij ministers over opstelling Ritzen

DEN HAAG, 1 JULI. Binnen het kabinet bestaat irritatie over de eis van minister Ritzen (onderwijs) voor extra geld om de aanvangssalarissen van leraren te verhogen. Dat bleek gisteren na de eerste vergadering van de ministerraad over de begroting 1993.

De discussie rondom de onderwijsbegroting vormt een van de voornaamste punten in het overleg over de begroting. Het kabinet praat de komende twee weken over de uitgavenkant; in augustus komen de inkomstenkant (belastingen en premies) en de koopkrachtplaatjes aan de orde. Met name het laatste onderwerp ligt politiek zeer gevoelig en leidde in het voorjaar bijna tot een kabinetscrisis.

De ministers hebben gisteren een toelichting gegeven op de zogenaamde hangpuntenbrief van minister Kok (financiën). In deze brief inventariseert de minister van financiën de onverwachte uitgaven van de ministers en nieuwe wensen van de bewindslieden waarvoor nog geen geld is gevonden. De uitgavenkant van de begroting gaat nog de “nodige hoofdbrekens” veroorzaken, zei Kok gisteren na afloop van de ministerraad.

In de hangpuntennota geeft Kok aan dat de afspraken over de bezuinigingen strikt moeten worden nagekomen. Er is geen geld voor nieuw beleid tenzij ministers binnen de eigen begroting middelen kunnen vrijmaken.

Het grootste probleem lijkt Onderwijs te worden, menen leden van de regeringsfracties CDA en PvdA. Minister Ritzen en staatssecretaris Wallage vinden dat het kabinet extra geld moet vrij maken voor de verhoging van de aanvangssalarsissen van leraren. In het voorjaar dreigen de bewindslieden van Onderwijs met aftreden als het kabinet daarvoor geen extra geld zou geven. Het dreigement ging van tafel nadat Onderwijs bij de algemene bezuinigingsronde voor een bedrag van 100 miljoen gulden werd ontzien. Daarnaast konden Wallage en Ritzen beschikken over 100 miljoen gulden van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking voor taalcurussen voor allochtonen.

De PvdA-fractie opperde vorige week de meevallers op de begroting van Onderwijs te gebuiken om de slarissen te verhogen. Volgens financieel- woordvoerder Melkert zou het structureel om een bedrag van 100 à 300 miljoen gulden gaan. Minister Kok vindt dat dit geld moet worden gebruikt om incidentele tegenvallers bij Onderwijs te compenseren. Het ministerie van financiën gaat onderzoeken in hoeverre meevallers op de begroting van onderwijs structureel van aard zijn.