Groningse gifgrond gaat naar Rotterdam

GRONINGEN, 1 JULI. Ongeveer 94.000 kubieke meter zwaar verontreinigde grond uit Groningen wordt volgend jaar gestort op de opslagplaats NOAP in Rotterdam. De stortplaats, die speciaal is ingericht voor dit soort grond, wordt volgende week vrijdag geopend. De verontreinigde grond uit Groningen is afkomstig van de bestrijdingsmiddelenfabriek Aagrunol.

In 1983 vertrok Aagrunol uit de stad Groningen om zich in Delfzijl te vestigen. Uit onderzoek bleek dat de grond in Groningen en het grondwater ernstig vervuild zijn met kwik en organochloorverbindingen. Tevens zit er onder meer arseen in de bodem. De grond bleek niet te reinigen.

De provincie streeft ernaar om voor 1 augustus het definitieve saneringsplan en de daarbij behorende kostenraming ter goedkeuring voor te leggen aan het ministerie van VROM. Naar verwachting kan de afgraving van het vervuilde terrein volgend jaar januari beginnen. De grond gaat per schip of per auto naar Rotterdam, waar het wordt gestort op een terrein dat met twee folielagen en een drainage afgescheiden is van het grondwater.

De kosten van de operatie bedragen zestig miljoen. Het ministerie van VROM zal, zo is de bedoeling, negentig procent van de kosten voor zijn rekening nemen.