Stichting presenteert plan om duingebied te herstellen

DEN HAAG, 30 JUNI. Tweederde deel van de Nederlandse duinen moet in het jaar 2020 weer een natuurlijk karakter hebben. Dit schrijft de Stichting Duinbehoud, een particuliere natuurbeschermingsorganisatie, in haar rapport "Duinen voor de wind', dat vandaag in Den Haag is aangeboden aan staatssecretaris Gabor van natuurbeheer.

In de nota wordt een visie gegeven op het behoud en herstel van de natuur in de Nederlandse duinen, die grotendeels in slechte conditie verkeren. De stichting noemt diverse maatregelen om de huidige achteruitgang te stoppen.

De nota is op verzoek van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij geschreven. In het Natuurbeleidsplan (NBP) kondigt het departement namelijk voor elk ecosysteem in Nederland een toekomstvisie aan. De Stichting Duinbehoud heeft de invulling van deze visie voor de duinen op zich genomen.

In het rapport wordt onder andere voorgesteld de oppervlakte aan vochtige duinvalleien te vergroten van 2000 hectare naar 6000 hectare in het jaar 2020. Op die manier ontstaan moerasachtige gebieden met orchideeën, gentianen en vele soorten vogels, zoals de kiekendief.

Om dit te bereiken zal de waterwinning in de duinen op een natuurvriendelijke manier moeten plaatsvinden. Dit betekent het stopzetten van de grondwaterwinning en het verder terugdringen van de oppervlakte-infiltratie. Milieuvriendelijke alternatieven als de diepte-infiltratie moeten verder worden gestimuleerd.

Een andere manier om van de duinen een "levend landschap' te maken, is het stimuleren van begrazing door konijnen, reeën en andere knagers. Ook zal twee derden van de huidige naaldbossen in 2020 omgevormd moeten zijn in een meer natuurlijke begroeiing om de verdroging van het duin te beëindigen.

Een andere ontwikkeling die in rapport wordt voorgesteld is het grootschalig laten stuiven van sommige duingebieden. In de afgelopen 150 jaar zijn de Nederlandse duinen dichtgegroeid en vastgelegd met helm. Daardoor verloor het oorspronkelijk stuivende duinlandschap zijn dynamiek, terwijl veel waardevolle plantesoorten verdwenen.