Rijksoverheid bespaart 26 mln op voorlichting

DEN HAAG, 30 JUNI. De Haagse ministeries moeten nog dit jaar ruim 26 miljoen gulden bezuinigen op hun uitgaven aan voorlichting. Het ministerie van economische zaken wordt met een bezuiniging van vier miljoen gulden het zwaarst aangeslagen.

Dit blijkt uit een brief van minister Dales (binnenlandse zaken) aan de Tweede Kamer over de bezuinigingen in het kader van de zogeheten "grote efficiency operatie', die gericht is op een doelmatiger functioneren van de rijksoverheid.

De korting op de voorlichtingsbudgetten van de 13 ministeries wordt voor de jaren 1993 en 1994 - het laatste jaar van deze kabinetsperiode - verdubbeld tot een jaarlijks bedrag van ruim vijftig miljoen. Minister Dales had oorspronkelijk aan de ministerraad voorgesteld pas in 1994 60 miljoen te bezuinigen op de voorlichtingsuitgaven.

Uit een recent onderzoek van de Algemene Rekenkamer bleek dat de totale uitgaven van de Rijksoverheid voor voorlichting en public relations sinds 1983 zijn verdrievoudigd tot een bedrag van ruim 660 miljoen gulden.

De ministerraad besloot vorig jaar in kader van de Tussenbalans, de ombuigingsoperatie van 17 miljard gulden, dat in 1994 de Rijksoverheid 660 miljoen gulden moest besparen op personeelsuitgaven. De taakstelling voor dit jaar beliep 125 miljoen gulden, daarvan moest 60 miljoen gulden nog ingevuld worden, oplopend tot 266 miljoen in 1994. Daarover heeft het kabinet nu een besluit genomen. Behalve op de voorlichtingsbudgetten wordt er ook gekort op bijvoorbeeld automatisering (10 miljoen), adviesorganen (5 miljoen) en reis- en verblijfskosten in het buitenland.

Pag.3: Automatisering: 54 miljoen

De post automatisering loopt de komende jaren op tot een te bezuinigen bedrag van 54,1 miljoen in 1995. Deze korting zou mogelijk zijn door een meer doelmatige aanwending van de budgetten van de departementen voor automatisering. Mede doordat de kosten van hard- en software de afgelopen jaren zijn gedaald, zouden de geraamde automatiseringskosten voor de hele rijksdienst kunnen worden verminderd.

Over de verdeling van de bezuinigingen op de verschillende adviesorganen is nog geen besluit genomen. Het gaat bijvoorbeeld om de Emancipatieraad, de Arboraad en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Deze week nog zou de ministerraad de besprekingen hierover afronden.

Het kabinet verwacht nu in 1994 ruim veertien miljoen gulden meer te kunnen besparen dan vorig jaar werd geraamd: 694 miljoen in plaats van de oorspronkelijke 660 miljoen. Over de personele gevolgen van de beoogde bezuinigingen bestaat nog geen duidelijkheid.