Nieuwe Bedragen Sociale Zekerheid; UITKERINGEN AOW /AWW

AOW

Bruto per maand / Vakantiegeld bruto per maand

Gehuwde bejaarden met een partner van 65 of ouder: 978,70 / 60,51

Gehuwde bejaarden met een maximale toeslag: 1957,40 / 121,01

Gehuwden zonder toeslag en ongehuwde bejaarden: 1411,54 / 84,71

Ongehuwde bejaarden met kind tot 18 jaar: 1759,82 / 108,91

Toelichting: Per 1 juli worden de uitkeringen op grond van de Algemene ouderdomswet (AOW) verhoogd. De wijziging heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld een echtpaar met alleen AOW netto 18,86 per maand meer krijgt.

Het AOW-pensioen voor gehuwden is netto gelijk aan 50 procent van het netto minimumloon als beide partners 65 jaar of ouder zijn. Het netto pensioen van een gehuwde met een partner jonger dan 65 jaar en van een ongehuwde is gelijk aan 70 procent van het netto-minimumloon.

Eénouder-gezinnen ontvangen een pensioen, dat netto gelijk is aan 90 procent van het netto minimumloon. Het gaat hier om ouderen die ongehuwd zijn en een kind hebben dat jonger is dan 18 jaar voor wie zij kinderbijslag ontvangen.

De gehuwde gepensioneerde met een partner jonger dan 65 jaar kan een toeslag op het ouderdomspensioen ontvangen, die afhankelijk is van het inkomen van die jongere partner. Van dit inkomen wordt een deel buiten beschouwing gelaten. Deze vrijlating bedraagt 15 procent van het bruto-minimumloon met inbegrip van de overhevelingstoeslag (361,83 gulden) en een derde deel van het meerdere aan bruto inkomsten. Wat daarna overblijft wordt in mindering gebracht op de toeslag. Bij een bruto inkomen van de jongere partner van meer dan 1180,62 gulden per maand (met inbegrip van de overhevelingstoeslag) bestaat geen recht meer op een toeslag.

De maximale toeslag bedraagt 545,86 gulden bruto per maand.

AWW

Bruto per maand / Vakantiegeld bruto per maand

Weduwen met kind tot 18 jaar: 2429,42 / 156,95

Weduwen zonder kind tot 18 jaar: 1766,08 / 109,87

Wezen tot 10 jaar: 565,15 / 35,16

Wezen van 10 tot 16 jaar: 847,72 / 52,74

Wezen van 16 tot 27 jaar: 1130,29 / 70,32

Toelichting: Per 1 juli worden ook de uitkeringen op grond van de Algemene weduwen- en wezenwet aangepast.

Weduwen jonger dan 65 jaar betalen alle premies volksverzekeringen zelf, in tegenstelling tot bejaarden die geen premies AOW, AWW en AAW verschuldigd zijn. De bruto weduwenpensioenen liggen daarom hoger dan de bruto ouderdomspensioenen.

Het pensioen van een weduwe met een kind tot 18 jaar is netto gelijk aan het minimumloon. Voor weduwen zonder kinderen tot 18 jaar, is het pensioen netto gelijk aan 70 procent van het minimumloon.

Ook weduwnaars kunnen op een weduwenpensioen aanspraak maken, als zij aan dezelfde voorwaarden voldoen als weduwen.