Grensverdrag goedgekeurd door Kamer

DEN HAAG, 26 JUNI. Met 123 stemmen voor en 23 stemmen tegen heeft de Tweede Kamer gisteren het Verdrag van Schengen goedgekeurd. Dit verdrag regelt het vrije persoons- en goederenverkeer in acht EG-landen: de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Portugal en Italië.

Onder de tegenstemmers bevonden zich negen leden van de PvdA, onder wie Schengen-woordvoerder Van Traa, Mateman van de CDA-fractie, Schimmel en Scheltema van D66 en verder alle leden van de fracties van Groen Links, SGP, RPF en CD.

Schengen treedt in werking wanneer de vijf oorspronkelijke verdragslanden (Benelux, Frankrijk en Duitsland) het verdrag goedkeuren. Tot nu toe is dat gebeurd door Frankrijk en Luxemburg. Duitsland en België zouden het verdrag voor 1 september willen bekrachtigen. In Nederland moet nu nog de Eerste Kamer akkoord gaan met Schengen.

De Tweede Kamer heeft steeds grote moeite gehad met het verdrag, dat grotendeels buiten het zicht van het parlement tot stand is gekomen. De kritiek richtte zich voornamelijk op de geringe democratische controle op besluitvorming in Schengen-verband, op het ontbreken van een rechterlijke toetsing van geschillen die voortvloeien uit het verdrag, op de mogelijke negatieve gevolgen voor het Nederlands asielbeleid en op de privacy-aspecten van het gezamenlijk opsporingsregister van de Schengen-staten (SIS).

Schengen niet goedkeuren zou, zoals staatssecretaris Dankert (Europese Zaken) vorige week opmerkte, “slecht zijn voor het Europese eenwordingsproces en de positie van Nederland daarin”. Nederland heeft volgens de bewindsman een relatief grote invloed kunnen hebben op de redactie van het verdrag. Zo is overeengekomen dat het afwijkende Nederlandse drugsbeleid ook na opheffing van de grenscontroles niet hoeft te veranderen.

De Kamer heeft de gebrekkige parlementaire controle op besluiten in Schengen-verband enigszins gecorrigeerd door aanvaarding met algemene stemmen van een amendement van CDA en PvdA dat de Staten-Generaal een instemmingsrecht geeft op de ontwerp-besluiten van het Uitvoerend Comité, het dagelijks bestuur van Schengen.