Bondsdag aanvaardt vrijere abortuswet

BONN, 26 JUNI. In heel Duitsland is de beslissing over abortus voortaan niet meer aan de arts, maar aan de vrouw. Dat is het kernpunt van een nieuwe wet die de Bondsdag afgelopen nacht, na een marathon-debat van ruim vijftien uur met meer dan honderd sprekers, heeft aangenomen.

Daarmee is nu voldaan aan een bepaling uit het Duitse eenwordingsverdrag van 31 augustus 1990, namelijk dat er voor eind 1992 een voor het verenigde Duitsland geldende nieuwe wet moest komen. Anders zou daarna de restrictievere Westduitse regeling hebben voortbestaan en ook in Oost-Duitsland van kracht zijn geworden.

De nieuwe wet lijkt op hoofzaken op de tot nu toe in Oost-Duitsland geldende Fristenlösung. Zij laat de beslissing over abortus in de eerste twaalf weken van de zwangerschap over aan de vrouw, op voorwaarde van verplicht, maar niet bindend, voorafgaand beraad met een arts. Dat beraad is vertrouwelijk en dient ten minste drie dagen voor een ingreep te hebben plaatsgehad.

Het voorstel van de oppositionele fractie van de SPD en de regeringsfractie van de FDP kreeg een meerderheid in de 662 leden tellende Bondsdag. Het werd met 356 tegen 283 stemmen aanvaard, mede doordat een groep van omstreeks vijftig CDU'ers er steun aan gaf. Zij verdedigden het compromis omdat het het beste recht zou doen aan het beslissingsrecht van de vrouw én de bescherming van het ongeboren leven. Het compromis voorziet in een reeks sociale begeleidingsmaatregelen, die tien tot twintig miljard mark aan extra uitgaven zullen vergen. Onder meer voor ruimere financiële steun voor jonge moeders, langer zwangerschapsverlof en betere opvangmogelijkheden voor kleuters en schoolgaande kinderen.

Een voorstel van de meerderheid van de CDU/CSU-fractie om de beslissing over abortus aan de arts te laten en afhankelijk te stellen van een medische en/of sociale indicatie, zoals de geldende Westduitse regeling bepaalt, werd met 370 tegen 272 stemmen verworpen (de CDU/CSU-fractie heeft 319 leden). De Beierse CSU, de kleinste regeringspartij, kondigde vannacht direct aan dat zij het Constitutionele Hof in Karlsruhe zal vragen om het aangenomen wetsvoorstel af te wijzen als strijdig met de grondwet. Zij heeft bovendien bondspresident Richard von Weizsäcker opgeroepen om zijn handtekening te weigeren.

    • J.M. Bik