"Personeelsbeleid van tuinbouw uitbesteden'

DEN HAAG, 25 JUNI. Om illegale praktijken in de tuinbouwsector uit te bannen moeten er organisaties worden opgericht die het personeelsbeleid van de werkgevers overnemen. De Arbeidsvoorziening moet zich actiever opstellen bij de bemiddeling van werklozen. Het opsporings- en vervolgingsbeleid moet worden geïntensiveerd en de straffen moeten worden verhoogd. Dit schrijft de commissie Personeelsvoorziening Tuinbouw in een rapport dat vanmiddag is aangeboden aan minister De Vries (sociale zaken).

In een reactie zei minister De Vries de uitgangspunten van de commissie te onderstrepen. “Een stringent handhavingsbeleid is sluitstuk van een beleid gericht op adequate personeelsvoorziening in de tuinbouw”, aldus De Vries.

Door de kleinschaligheid van tuinbouwbedrijven is er weinig aandacht voor personeelsplanning en -beleid en bestaat er onvoldoende inzicht in de personeelsbehoefte. In de seizoenspieken moet daarom vaak een beroep worden gedaan op illegale werknemers. Een gecoördineerd personeelbeleid zou de vraag naar "zwarte arbeid' verminderen. Uitbannen is volgens de commissie een zware opgaaf want “de grote seizoenspieken met een vraag van (tien) duizenden extra arbeidskrachten voor soms maar enkele weken schept vanuit een arbeidsvoorzieningsoogpunt een abnormale situatie”.

De commissie vindt dat de Regionale Besturen voor de Arbeidsvoorziening (RBA's) elk jaar een schatting moet maken van de behoefte aan arbeidskrachten en het arbeidsaanbod in de eigen en aangrenzende regio. Omdat het in de tuinbouw vaak om laag of ongeschoold werk gaat, is de secor sterk afhankelijk van langdurig werklozen. Bijzondere maatregelen en extra begeleiding zijn daarom nodig, aldus de commissie. Voor de verhoogde vraag naar arbeidskrachten in seizoenspieken moet actief worden geworven in andere EG-landen, meent de commissie.