Verzet tegen plan voor loonmatiging De Vries

DEN HAAG, 24 JUNI. Minister De Vries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil de werkgevers minder sociale premies laten betalen, om de loonkosten te matigen. De werknemers moeten dan meer sociale premies betalen. De Vries stuit echter op fel verzet van de werkgevers die van geen “centraal geleide loonpolitiek” willen weten. De vakbonden nemen zijn voorstel daarentegen wèl serieus.

De Vries zoekt al enige tijd via niet-officieel overleg met de "sociale partners' naar een opening om officieel overleg over loonmatiging en werkgelegenheidsgroei mogelijk te maken. De minister vindt de loonstijging die in recente CAO's voor volgend jaar is afgesproken te hoog omdat de inflatie, dankzij de verlaging van het hoge btw-tarief per 1 oktober, waarschijnlijk een half procent lager uitvalt dan eerder was voorzien (niet 4,2 maar 3,7 procent). Gemiddeld is tot dusver voor 1993 een bruto loonstijging van 5 procent afgesproken.

De Vries heeft daarom het idee geopperd de "overhevelingstoeslag', die in 1990 werd ingevoerd in het kader van de belasting-operatie-Oort, te verlagen. De premies voor de volksverzekeringen - zoals het ouderenpensioen AOW en de arbeidsongeschiktheidsverzekering AAW - worden sindsdien geheel door de werknemers betaald. Zij krijgen de kosten deels vergoed via de "overhevelingstoeslag', die wordt gefinancierd door de werkgevers. Deze complicatie werd ingevoerd hoewel de operatie-Oort als doel had het belastingstelsel te vereenvoudigen.

De Vries wil nu de overhevelingstoeslag met één procent verlagen. Daardoor dalen de loonkosten voor de werkgevers, waardoor geld zou vrijkomen voor de creatie van arbeidsplaatsen en andere "goede doelen'. FNV-voorzitter Stekelenburg heeft recent nog gepleit voor loonmatiging in 1993. Maar de werkgevers voelen er niets voor als de overhevelingstoeslag wordt gebruikt voor “inkomenspolitiek”.

Fiscaal expert Klamer van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) wees De Vries' voorstel vanmorgen resoluut van de hand. Het zou neerkomen op een terugkeer naar centraal geleide loonpolitiek en het afromen van loonstijgingen. Volgens Klamer is het idee al van tafel.

Sociaal zekerheidsexpert De Geus van het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) noemde het voorstel van De Vries daarentegen “bespreekbaar”, hoewel de werknemerspremies erdoor zouden stijgen. De Geus ziet echter als voordeel dat de netto lonen over de hele linie zouden worden gematigd. Wel erkende hij het gevaar dat individuele bonden het verlies aan netto loon willen compenseren door hogere looneisen. De lagere overhevelingstoeslag moet volgens De Geus gepaard gaan met afspraken over werkgelegenheidsgroei. De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) neemt het voorstel van De Vries “serieus in beraad”, aldus een woordvoerder.