Provincies bergen vuile bagger in depot; Gedeputeerde: er is geen minder slechte oplossing dan depot

Onder de Nederlandse binnenwateren ligt een groot probleem op een oplossing te wachten. Na Noord-Holland hebben onlangs ook de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland een plan gepresenteerd voor het saneren van de vervuilde waterbodem.

ROTTERDAM, 23 JUNI. Zuid-Holland en Noord-Brabant willen samen met Rijkswaterstaat zo'n 30 miljoen kubieke meter vervuilde baggerspecie uit de Biesbosch en de grote rivieren verplaatsen naar een groot depot in het Hollandsch Diep. Voor de bagger uit de kleinere binnenwateren hebben de provincies een twintigtal kleinere stortplaatsen aangewezen, waar nog eens 70 miljoen kubieke meter vuile bagger naar toe moet.

Enkele weken geleden gaven de drie instanties voor een zaal met honderd betrokkenen en belangstellenden een eerste toelichting op hun "Strategisch plan waterbodem en baggerspecie'. Vanavond is er in Den Haag op het Provinciehuis een inspraakavond.

De vuile bagger uit de Biesbosch en de benedenloop van de grote rivieren kan in een put onder water of in een omdijkt bassin worden opgeslagen. De voorkeur gaat uit naar een opslag in het Hollandsch Diep omdat daar ruimte is voor een depot van de vereiste afmetingen: 700 tot 900 meter breed en 2 tot 3 kilometer lang met een geplande stortdiepte van tussen de 30 en 35 meter.

Er zijn drie locaties voor de opslagplaats waar nog uit gekozen moet worden. Midden in het water van het Hollandsch Diep ter hoogte van Willemstad en een paar kilometer oostelijker, meer tegen de Brabantse kust aan. De derde locatie tegenover Strijenbos in het Hollandsch Diep maakt minder kans. Bij de keuze voor het Hollandsch Diep speelt ook een rol dat dit water - anders dan het Haringvliet dat in principe ook geschikt is - niet enkel natuur- en recreatiegebied is, maar al andere vormen van milieubelasting kent. Volgens J. Kuijpers van Rijkswaterstaat is het Hollandsch Diep nu al een depot “van de ergste soort. Het heeft een grote oppervlakte en er ligt een dunne laag vies slib.” Ook bevindt zich in die omgeving het zwaartepunt van de vervuiling en het verplaatsen voert de kosten van de sanering sterk op.

Volgens J. van der Vlist, gedeputeerde voor milieuzaken van Zuid-Holland, is er helaas “geen minder slechte oplossing dan de opslag in een groot depot. De vervuilde grond laten liggen kan niet, want het vormt een grote bedreiging van het ecosysteem. Uitspoelen naar de Noordzee is ook uitgesloten, want dat verplaatst het probleem alleen maar.” Ook kan de bodem niet ter plekke van de vervuiling worden ontdaan, omdat de techniek daarvoor nog niet zo ver is ontwikkeld dat die op de vereiste schaal kan worden toegepast. De sanering van de benedenloop van de grote rivieren zal volgens Van der Vlist in totaal 200 tot 300 miljoen gulden kosten. De totale kosten van het project bedragen naar schatting 1,4 miljard gulden.

Van de twee belangrijkste aanvoerders van vervuiling, Rijn en Maas, is de eerste al schoner geworden. De Maas staat er slechter voor. R. Welschen, gedeputeerde voor milieuzaken van Noord-Brabant, noemde het zinloos de vuile bodem te verwijderen zonder verder iets aan preventie te doen. Toch willen de provincies en Rijkswaterstaat niet langer wachten, want al wordt de bovenlaag in de geulen waardoor het rivierwater stroomt wel schoner, de kwaliteit van de bodem van de ondiepere wateren verandert niet.

F. de Koning van de milieu-coördinatiecommissie Haringvliet en Hollandsch Diep wees tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op het gevaar van een groot depot in het Hollandsch Diep voor de honderdduizenden recreanten. Andere aanwezigen betreurden het verlies van vaarwater voor de watersport en visserij als voor een eiland wordt gekozen. Iedereen in de zaal vond dat er iets met de vuile bodem moest gebeuren, maar verschillende aanwezigen zagen het vuil liever niet in hun achtertuin komen.

De provincies en Rijkswaterstaat verwachten niet dat er voor 1995 met de werkzaamheden begonnen kan worden. Zolang blijft “de Biesbosch een wat merkwaardig nationaal park, bovenop gif”, aldus Van der Vlist.

    • Dirk Limburg