Kabinet moet afspraken maken over lastendruk

DEN HAAG, 23 JUNI. Het kabinet moet met werkgevers en werknemers een akkoord sluiten waarbij het kabinet de toezegging doet dat de som van belastingen en sociale premies (collectieve lastendruk) in stappen wordt verlaagd. Sociale partners moeten prioriteit geven aan het scheppen van werk. Het Kamerlid Van Gelder (PvdA) deed deze suggestie gisteren tijdens een overleg met minister Andriessen; de minister van economische zaken toonde zich ingenomen met het voorstel.

Andriessen heeft al eerder gezegd nu het financieringstekort van het rijk “op orde komt” komt er afspraken zouden moeten worden gemaakt over het terugdringen van de collectieve lastendruk met bij voorbeeld een half procentpunt per jaar. Begin van deze maand pleitte ook minister-president Lubbers op een congres van de christelijke werkgeversorganisatie NCW voor een verlaging van de lastendruk met een half procentpunt (“en liefst nog meer”).

De kern van het "wig-participatie-akkoord' moet een verkleining van het verschil tussen bruto- en netto inkomen worden, met name voor de lagere en middeninkomens. Zo is het volgens Van Gelder mogelijk om werkgelegenheid te creëren “aan de onderkant van het loongebouw. Dat is voor mijn fractie de grote opgave van de jaren negentig”.