Oppositie: controle op besluiten in Schengen-verband

DEN HAAG, 18 JUNI. CDA en PvdA willen rechtstreekse democratische controle op de besluitvorming in Schengen-verband.

Dit blijkt uit een amendement dat de afgevaardigden Van Traa (PvdA) en De Hoop Scheffer (CDA) afgelopen nacht hebben ingediend bij het debat over de goedkeuring van het Verdrag van Schengen. Dit verdrag regelt vooruitlopend op de Europese eenwording het vrije persoons- en goederenverkeer tussen de Benelux, Duitsland, Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje.

De fracties van CDA en PvdA willen dat ontwerpbesluiten van het Uitvoerend Comité - het dagelijks bestuur van Schengen - direct ter goedkeuring aan de Staten Generaal worden voorgelegd. Het betreft volgens deze partijen onderwerpen van internationaal overleg bijvoorbeeld op het terrein van strafrecht en vreemdelingenrecht, die grote gevolgen kunnen hebben voor de nationale rechtsorde. Van Traa wees erop dat Schengen “meer is dan een verdrag over de maat van jampotjes” en pleitte daarom voor een grote alertheid van de volksvertegenwoordiging. Hij verwees naar discussies vorige week in de Tweede Kamer over op handen zijnde besluiten in Europees verband over een drugobservatorium en over een verdere harmonisatie van het asielbeleid. “Laten we wel wezen. We waren niet tijdig geïnformeerd, laat staan geraadpleegd, over de dreigende greep van de Europese Commissie op het Nederlands drugsbeleid.”

Uit het debat bleek verder dat alle partijen grote bezwaren blijven houden tegen het Verdrag van Schengen. Maar een Kamermeerderheid lijkt niet zover te willen gaan om tegen het verdrag te stemmen. Frankrijk, Luxemburg, Spanje en Portugal zijn Nederland al voorgegaan in de goedkeuring van het verdrag.

De vier grootste fracties - CDA, PvdA, VVD en D66 - zeiden vannacht dat zij hun definitieve oordeel laten afhangen van het verdere verloop van het debat, dat vandaag wordt voortgezet. De fracties van Groen Links en SGP lieten al opvoorhand weten tegen het verdrag te zullen stemmen. Groen Links-woordvoerster Sipkes noemde Schengen een voor haar fractie “onverteerbaar brok, dat geen recht doet aan de democratie”.

De problemen rondom het verdrag van Schengen concentreren zich op de volgens de Kamer gebrekkige democratische controle, het ontbreken van een rechterlijke toetsing, de privacy-aspecten van het Schengen Informatie Systeem (SIS), en de harmonisatie van het asielbeleid.