Jargon

School, scholengemeenschap, havo, mavo, vwo, atheneum, gymnasium, lbo, lhno, leao, mbo, hogeschool, pedagogische hogeschool, basisschool, basisvaardigheden, basisonderwijs, basiseducatie, milieueducatie, consumenteneducatie, verkeerseducatie, basisvorming.

Basisvorming, kerndoelen, domeinen, subdomeinen, subdoelen, vaardigheidsdoelen, vakgebieden, vakken, vakoverstijgend, vorming, kunstzinnige vorming, expressievakken, natuuronderwijs, verzorging, begeleiding, studiebegeleiding, studieles, dekaan, mentor, directeur, rector, adjunct, sectievoorzitter, sectiegenoot, leraar, docent, onderwijzer, onderwijsgevende, lesboer, leerkracht.

Leerkracht, leren, studeren, concentreren, differentiëren, differentiatie binnen klasverband, tempodifferentiatie, niveaudifferentiatie, niveaugroepen, klassen, klaslokaal, clusters, keuzepakket, keuzebegeleiding, dekaan, mentor, directeur, rector, adjunct, bibliothecaris, brugklasleider, taakuren, lesuren, rooster, roosterwijziging, vrijgeroosterd, blokuren, tussenuren, springuren.

Springuren, surveillance, examen, examenprogramma, C-D programma, centraal schriftelijk, eerste correctie, tweede correctie, tweede corrector, norm, normbespreking, cesuur, CITO, SLO, KPC, APS, CPS, onderwijsbegeleiding, onderwijsverzorging, procesmanagement, voorlichtingsbijeenkomst, startpakket, vakcoördinator, projectgroep, project onderwijs, leermiddelen, try out, lesmateriaal.

Lesmateriaal, lesboek, schoolboek, leerboek, methode, methodekeuze, presentexemplaar, educatieve uitgever, auteur, didacticus, pedagoog, onderwijskundige, congres, conferentie, studiedagen, werkgroepen, overheadprojector, overheadsheets, werkgroepverslag, conferentieverslag, slotconclusies, presentatie, presteren, studeren, leren, concentreren, normeren, corrigeren, cijfers, onvoldoendes, zesmin, voldoende, onverwacht schriftelijk, repetitie, proefwerk, proefwerkweek, proef, practicum, practicumverslag, spreekbeurt, leerling.

Leerling, brugklasser, brugpieper, boekentas, schooltas, rugzak, NikeNikeNike, NafNafNaf, gel, punk, knoet, speld, jeans, jongens, meisjes, kinderen, hinderen, lastpak, lastig, opstandig, verstandig, slim, onbetrouwbaar, geen inzet, geen doorzettingsvermogen, gebrek aan inzicht, lui, intelligent, stil, orde, herrie, geen orde hebben, eruit, melden, ziek, afwezig, absenten, klasseboek, huiswerk, strafwerk, nakomen.

Nakomen, inhaalproefwerk, cijfers, rapportcijfers, rapport, rapportvergadering, lastig, opstandig, verstandig......

Rapportvergadering, zitten blijven, herexamen, taak, van school, afstromen, opstromen, doorstromen, doorstroomprofiel, doorstroomprofielnota, Wallage, Ritzen, onderwijsvernieuwing, verzelfstandiging, FBS, beleidsarm, formatiebudgetsysteem, formatiebudget, formatie, A-formatie, B-formatie, fusie, fusieoverleg, fusiecommissie, overlegstructuur, nevenvestiging, dislocatie, toelatingsbeleid, begeleidingsstructuur, rechtspositie, nahossers, ritsen, Ritzen, onderwijsvernieuwing, verzelfstandiging, FBS, fusie, categoraal, dakpanstructuur, vergaderen, agenda, druk, druk.

Druk, vakantie, herfstvakantie, Kerstvakantie, crocusvakantie, Paasvakantie, grote vakantie. GROTE VAKANTIE.

VAKANTIE!

    • Rob Knoppert