Rijk komt tijdelijk uit het rood

AMSTERDAM, 17 JUNI. De belangrijkste gebeurtenis op de geldmarkt deze verslagweek was de storting op de staatslening ter grootte van 10 miljard gulden. Het Rijk kwam hierdoor voor het eerst sinds half mei uit de rode cijfers.

Getuige de weekstaat heeft de Staat een deel van het binnengekomen geld aangewend om het financieringsarrangement bij de DNB af te lossen: de post "Papier door de bank gekocht' nam af met 3,8 miljard gulden. Ook het renteloze rekening-courant krediet, dat verleden week nog 144 miljoen gulden bedroeg, heeft de staat terugbetaald. Het resterende deel van het op de jongste staatslening binnengekomen bedrag is vrijwel geheel weer uitgegeven door het Rijk. Desondanks bleef er nog 274 miljoen gulden over waardoor de schatkist weer een klein beetje gevuld raakte. Voorts is de post "Papier in disconto' met 251 miljoen gulden verminderd. Deze schatkistpromessen werden door de staat geëmitteerd, gekocht door het bankwezen en vervolgens door de banken bij DNB beleend. De aflossing van deze promessen geschiedde op 15 juni, dezelfde dag dat de storting op de staatslening plaatsvond. De schatkistpromesse, waarmee een kortstondige financieringsbehoefte gedekt kan worden, is in mei van dit jaar - voor het eerst sinds 1980 - weer ingezet.

Ondanks de verkrapping van de geldmarkt door de netto betalingen aan de Staat kon het bankwezen de ontsparing op het contingentsverbruik enigszins terug brengen. De Nederlandse korte rente is de afgelopen week vrijwel niet veranderd. De gehele verslagweek kostten de interbancaire driemaands deposito's ongeveer 9,49 procent. Ook voor het komende half jaar is een wezenlijke verandering van het rentebeeld op de Nederlandse geldmarkt niet aannemelijk. De Nederlandse geldmarktrente wordt vrijwel geheel bepaald door de Duitse en een verlaging van de geldmarktrente in Duitsland lijkt vooralsnog niet aannemelijk. De reden is dat geldgroei in Duitsland nu, gemeten over de eerste vier maanden van dit jaar, 8,9 procent op jaarbasis bedraagt wat veel hoger is dan de maximaal toelaatbare 5,5 procent. Ook de economische groei is, getuige de BBP-cijfers (Bruto Binnenlands Produkt) over het eerste kwartaal, veel sterker dan door de markt en de Bundesbank werden voorspeld. Bovendien kan worden verwacht dat het niet voortzetten van de Solidariteitsheffing, ter grootte van 11 miljard Duitse mark ofwel 0,5 procent van het nationale inkomen, een extra budgettaire impuls zal geven aan de economie in de tweede helft van 1992. Het is daarom onwaarschijnlijk dat de Bundesbank juist dan de rentetarieven zal kunnen verlagen. Wel is het mogelijk dat de Bundesbank de geldgroeidoelstelling, in verband met de meevallende groei, iets zal ophogen. Het oogmerk van deze actie is echter niet zozeer het mogelijk maken van renteverlagingen alswel het voorkomen van verdere renteverhogingen. Ook de vice-president van de Bundesbank Tietmeyer heeft verleden week woensdag in Frankfurt nog eens bevestigd dat de rente op korte termijn niet zal worden verlaagd.

Bron: Economisch Bureau NMB Postbank Groep