Dales en Hirsch Ballin tegen sterkere positie nieuwe korpsbeheerder

DEN HAAG, 17 JUNI. De ministers Dales (binnenlandse zaken) en Hirsch Ballin (justitie) willen geen versterking van de positie van de korpsbeheerder in het toekomstige politiebestel. Dat bleek afgelopen nacht tijdens een debat in de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van de nieuwe politiewet.

Een meerderheid van de Tweede Kamer had zich vorige week uitgesproken voor een sterkere positie van de korpsbeheerder.

Het is de bedoeling dat volgend jaar april de korpsen van rijks- en gemeentepolitie fuseren tot 25 regionale korpsen en een korps landelijke diensten. Iedere politieregio wordt bestuurd door een regionaal college, waarin alle burgemeesters uit de betreffende regio zitting hebben. Aan het hoofd van het regionaal college staat de korpsbeheerder, meestal de burgemeester van de grootste gemeente in de regio.

Burgemeester Vos van Utrecht en de Amsterdamse hoofdcommissaris Nordholt hebben eerder gepleit voor extra bevoegdheden voor de korpsbeheerder. Vos vreest dat de gekozen constructie waarbij alle burgemeesters in de regio medezeggenschap krijgen, de slagvaardigheid van het regiobestuur zal aantasten. Dales noemde vannacht eventuele problemen voor de positie van de korpsbeheerder “gewenningsproblemen”.

Een ander punt van kritiek op de nieuwe politieorganisatie is de gebrekkige democratische inbedding van het regiobestuur. D66-woordvoerder Kohnstamm wees vorige week op het dreigende gevaar van verzelfstandiging van de regionale politiekorpsen. Dales erkende dat er een probleem is bij de democratische controle van de nieuwe korpsen. “Het zou mij een lief ding waard zijn geweest een structuur te hebben die voorziet in een rechtstreekse democratische controle,” aldus Dales.

CDA-afgevaardigde Van der Heijden en zijn PvdA-collega Stoffelen dienden een motie in waarin zij erop aandringen alle burgemeesters zeggenschap te geven over hun “territoriale onderdeel en de ter beschikking staande middelen”. Het huidige artikel 36 van de nieuwe politiewet waarin de mogelijkheid wordt geopend bevoegdheden van regionaal niveau te mandateren aan lokaal niveau moet volgens Stoffelen worden geschrapt. “De bevoegdheden moeten rechtstreeks aan het lokaal niveau worden toebedeeld,” aldus Stoffelen. In een andere motie pleiten Van der Heijden en Stoffelen voor de invoering van een beroepsmogelijkheid van de gemeentebesturen wanneer deze het oneens zijn met besluiten op regionaal niveau. Beide moties zouden pogingen zijn het “democratisch gat” op regionaal niveau te dichten.