Commissie: Invoering van heffing verdient overweging

DEN HAAG, 17 MEI. Spoedige invoering van regulerende energieheffingen verdient serieuze overweging, liefst in internationaal verband. Nationaal kan echter nu al een heffing op het kleinverbruik van energie worden ingevoerd. Dit stelt een meerderheid van de commissie Energieheffing van de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne in een ontwerp-advies dat de Raad op 24 juni zal behandelen.

Het meerderheidsadvies wordt onderschreven door de “deskundigen” en de vertegenwoordigers van de milieuorganisaties en de vakbonden. De werkgeversvertegenwoordiger wijst daarentegen invoering van een nationale energieheffing af, zelfs als die beperkt blijft tot kleinverbruikers. Gisteren adviseerde de Algemene Energieraad het kabinet nog negatief over de regulerende heffingen.

Het bestaande energie-besparingsprogramma is volgens de werkgevers in de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne voldoende om het milieudoel - in 2000 moet de uitstoot van koolstofdioxide 3 tot 5 procent lager liggen dan in 1989/1990 - te bereiken. De meerderheid van de commissie Energieheffing deelt die mening niet. Zij strookt ook niet met de gisteren gepubliceerde Nationale Energieverkenningen van het Energie-onderzoek Centrum Nederland (ECN). Volgens het ECN kan Nederland met het huidige energiebeleid zijn beoogde CO2-reductie op geen stukken na halen.

Volgens de werkgevers zijn afspraken tussen de overheid en het bedrijfsleven over energibesparing, in de vorm van convenanten, effectiever dan een prijsprikkel via de markt. In de adviesaanvraag die het kabinet op 23 maart aan de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne richtte, noemt het kabinet het “opvallend” dat, ook als alle industrielanden een energieheffing zouden invoeren, het effect op de economische groei “zeer groot” is als de energie-intensieve bedrijven niet worden uitgezonderd. Het kabinet suggereert daarom dat voor deze bedrijven een uitzondering moet worden gemaakt en dat met hen convenanten moeten worden afgesloten.

Het rapport van de stuurgroep-Wolfson, op basis waarvan de Raad voor Milieuhygiëne moet adviseren, waarschwut dat een kleinverbruikersheffing tot extra looneisen zal leiden. De meerderheid van de commissie van de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne noemt die waarschuwing “achterhaald”, omdat de vakbonden hebben beloofd af te zien van extra looneisen mits de opbrengst van zo'n milieuheffing wordt teruggesluisd via lastenverlichting. Wel zouden ongewenste gevolgen op het vlak van verkeer en vervoer moeten worden opgevangen door “flankerende maatregelen”.