Advies aan ministerie van landbouw:

DEN HAAG, 16 JUNI. De overheid zal in de komende tien jaar 0,9 miljard tot 1,9 miljard gulden extra moeten uittrekken voor de geplande aankoop en aanleg van nieuwe bossen en natuurgebieden.

Dat staat in een concept-advies van de Commissie Financiering Natuurbeleid. De commissie, met voorzitter prins Pieter van Vollenhoven, heeft in opdracht van staatssecretaris Gabor (landbouw, natuurbeheer en visserij) het afgelopen jaar bekeken hoe de plannen van de Nederlandse regering voor de aanleg van bos- en natuurgebieden gefinancierd moeten gaan worden. De commissie brengt morgen advies uit aan Gabor. Om de extra druk op de overheidsbegroting iets te verlichten kan de overheid volgens het advies sommige bossen en natuurterreinen privatiseren. Kan ze extra vrijwilligers inzetten. Kan ze een "nationaal Groenfonds' oprichten om de financierinsstromen voor bos- en natuurbeleid te bundelen. En kan ze compensatiemaatregelen invoeren, waarbij bijvoorbeeld investeerders in infrastructuur worden verplicht de schade die zij aanbrengen aan de natuur te compenseren in de vorm van financiële bijdragen aan bos- en natuurbeleid.

De Commissie Financiering Natuurbeleid, voorgezeten door mr.P.van Vollenhoven, heeft in opdracht van staatssecretaris Gabor (landbouw, natuurbeheer en visserij) het afgelopen jaar bekeken hoe de plannen van de Nederlandse regering voor de aanleg van bos- en natuurgebieden gefinancierd moeten worden. De commissie brengt morgen advies uit aan Gabor.

De commissie stelt dat de regering nog te weinig geld uittrekt voor bos- en natuurbeleid. “De beschikbare middelen voor de uitvoering van taakstellingen op het gebied van natuur- en bosbeleid zijn bij lange na niet toereikend. Er zullen zich omvangrijke tekorten voordoen.” De commissie acht het onwaarschijnlijk dat de tekorten kunnen worden gedekt door bijdragen van particulieren en bedrijven (onder meer sponsoring). Ze vindt dat de regering in allereerste instantie zelf meer geld moet uittrekken voor bos- en natuurbeleid.

Uitgangspunt voor het advies vormen de twee belangrijke nota's over natuur- en bosbeleid. In het Natuurbeleidsplan heeft de regering aangegeven dat de komende dertig jaar 170.000 hectare grond verworven moet worden om de achteruitgang van de natuur in Nederland tot staan te brengen. In het Meerjarenprogramma Bosbouw staat dat tot het jaar 2.000 20.000 tot 24.000 hectare bos moet worden aangelegd.

Met het behoud van de natuur en de aanleg van nieuwe bossen zijn volgens de commissie grote bedragen gemoeid. Voor 1992 een bedrag van ruim 330 miljoen gulden, oplopend tot 420 miljoen in het jaar 2.000. Als de overheid haar natuur- en bosbeleid binnen de aangekondigde dertig jaar wil afronden, voorziet de commissie een tekort van 90 miljoen per jaar alleen al in de eerste tien jaar. Indien de overheid het beleid versnelt en binnen twintig jaar wil afronden, voorziet de commissie een tekort van maarliefst 19O miljoen per jaar in de eerste tien jaar.

De commissie geeft een aantal oorzaken voor deze tekorten. De beheers- en exploitatielasten van het bos- en natuurbeleid zullen toenemen omdat er steeds meer terreinen beheerd zullen moeten gaan worden. De rente-aflossingen nemen ieder jaar toe omdat een deel van de grondaankopen met kapitaalmarktleningen wordt gefinancierd. De grond- en verwervingskosten zullen bovendien stijgen.

    • Geert van Asbeck