Regering belet akkoord te gaan met EG-voorstel

DEN HAAG, 12 JUNI. De Tweede Kamer heeft gistermiddag de regering belet in EG-verband akkoord te gaan met de instelling van een Europees drugwaarnemingscentrum zonder daarbij de Kamer te horen.

Een motie van D66-afgevaardigde Wolffensperger werd door alle partijen, het CDA uitgezonderd, gesteund. Volgens de Kamer bevat de ontwerp-verordening van het Observatorium voorstellen die de Europese Commissie bevoegdheden geeft op het terrein van het drugbeleid. Daarmee zou het Nederlandse drugbeleid in gevaar komen. Het parlement heeft nu uitgesproken dat de regering niet zonder overleg met de volksvertegenwoordiging mag instemmen met het Commissievoorstel.

Woensdagavond sprak de Tweede Kamer tijdens een spoeddebat haar verontrusting uit over de vergevorderde plannen tot oprichting van een Europees drugwaarnemingscentrum. Wolffensperger zei te vrezen dat de Europese Commissie daarmee bevoegdheden kreeg op justitiële aspecten van het drugbeleid. Het Nederlandse drugbeleid mag volgens de Kamer niet in gevaar komen door mogelijke Europese richtlijnen.

Van den Broek onderschreef woensdagavond het standpunt van de Kamer. Hij ontkwam aan een motie van Wolffensperger door toe te zeggen dat de Kamer de volgende dag nog zou worden geïnformeerd over de laatste stand van zaken in het ambtelijk vooroverleg in Brussel. Bovendien zouden de betrokken departementen, buitenlandse zaken, justitie en WVC, hun conclusies daarbij vermelden. Op basis daarvan zou de Kamer zich een oordeel kunnen vormen over de richting van de beleidsvoorbereiding.

Gistermiddag bleek dat de door Van den Broek beloofde brief wegens onderlinge tegenstellingen tussen de departementen niet naar de Kamer gezonden zou worden. In Brussel was nog geen overeenstemming bereikt over de Commissie-bevoegdheden in verband met het drugwaarnemingscentrum. Justitie en WVC wilden in de brief een toezegging opnemen dat de regering alleen akkoord zou gaan onder voorbehoud van goedkeuring door het Nederlands parlement. Buitenlandse Zaken sprak zijn veto over een dergelijke toezegging uit.

Daarop bracht Wolffensperger gistermiddag zijn motie van woensdagavond alsnog in stemming, met als resultaat dat besluitvorming over het drugwaarnemingscentrum niet zonder toestemming van het parlement kan plaatshebben.

Vanochtend deelde een woordvoerder van de permanente vertegenwoordiging van Nederland in Brussel mee dat er inmiddels een akkoord is in het vooroverleg over de bevoegdheden van de Commissie. Er bestaat nu consensus over een formulering waarin is vastgelegd dat het Observatorium alleen informatie mag vragen aan lidstaten, waarop antwoord verplicht is, indien op dat terrein EG-competentie bestaat.