Behoud koopkracht voor FNV genoeg

ROTTERDAM, 12 JUNI. De bij de vakcentrale FNV aangesloten bonden zijn bereid in het CAO-overleg volgend jaar genoegen te nemen met behoud van koopkracht. Voorwaarde is dat de werkgevers afspraken willen maken over uitbreiding van werkgelegenheid.

De CAO-coördinatoren van de FNV-bonden hebben hierover deze week overeenstemming bereikt. De afgelopen jaren eisten zij bovenop de prijscompensatie steeds ook een reële inkomensverbetering.

Aanleiding voor de koersaanpassing vormen de sombere economische vooruitzichten. De werkloosheid dreigt voor het eerst sinds jaren weer op te lopen, en de inflatie daalt minder snel dan tot voor kort werd verwacht.

De FNV-bonden willen volgend jaar de volgorde in het CAO-overleg omdraaien: eerst praten over uitbreiding van de werkgelegenheid en daarna over lonen. “De looneis wordt dan afhankelijk van de mate waarin we erin slagen met werkgevers afspraken te maken over maatregelen die de werkgelegenheid verruimen. Als ondergrens houden we, net als voorheen, vast aan koopkrachtbehoud”, zegt CAO-coördinator J. Draijer van de FNV.

Premier Lubbers en de ministers Kok (financiën) en De Vries (sociale zaken) hebben zich de afgelopen weken herhaaldelijk bezorgd getoond over de loonontwikkeling. Voor dit jaar komt de gemiddelde loonstijging uit op ongeveer 4,5 procent en voor volgend jaar zijn inmiddels enkele CAO's afgesloten (o.a. in de metaalnijverheid) waarin de loonsverhoging tendeert naar 5 procent. Het kabinet acht die trend onverantwoord en werd daarin deze week bijgevallen door het Centraal Planbureau.

De opstelling van de FNV-bonden moet volgens Draijer ook worden gezien als signaal aan het adres van werkgevers en kabinet. “We zijn bereid afspraken over werkgelegenheid voorop te stellen. Dat beleid zou wat ons betreft heel goed door een krachtige centrale aanbeveling van werkgevers, werknemers en kabinet ondersteund mogen worden. De sleutel daarvoor ligt nu bij werkgevers en kabinet”, aldus Draijer.

De werkgeversorganisaties NCW en VNO achtten het vanmorgen te vroeg voor een reactie op het standpunt van de FNV-bonden. Centraal overleg over het werkgelegenheidsbeleid hebben zij tot dusver van de hand gewezen. Wel willen ze in de Sociaal-Economische Raad met de vakbeweging praten over het economisch beleid van Nederland in het kader van de Europese eenwording. Het kabinet bereidt hierover een adviesaanvrage aan de SER voor.