Werklozen omgeven door 127 subsidies

AMSTERDAM, 11 JUNI. De non-profit instelling die een langdurig werkloze aan eenvoudig werk wil helpen kan kiezen uit vijf verschillende subsidies (looptijd telkens een jaar): jeugdwerkgarantiewet, subsidieregeling banenpools, vergoedingsregeling uitzendarbeid, wet Vermeend/Moor en Europees Sociaal Fonds. “Door achter elkaar verschillende subsidies te gebruiken kan een slimme werkgever in totaal vijf jaar subsidie in de wacht slepen”, zegt mr. P. van Klinken van de Amsterdamse uitgeverij GVU.

Van Klinken is mede-samensteller van de "jobsubsidiedisk' die GVU onlangs op de markt bracht om orde te scheppen in het subsidielabyrint. De diskette bevat een gedetailleerd overzicht van alle regelingen die ministeries, arbeidsbureaus, branche-organisaties en particuliere fondsen hebben uitgebroed om mensen aan (ander) werk te helpen.

In totaal blijkt het om 127 subsidieregelingen te gaan, onder te verdelen in 54 regelingen voor subsidie op loonkosten en 95 regelingen voor subsidie op her-, om- en bijscholing. Er is enige overlap doordat sommige regelingen subsidie verschaffen op beide terreinen.

“Het is een waanzinnig ingewikkeld wereldje”, zegt GVU-directeur drs. R. Maarschalkerweerd. De makers van de regelingen zien volgens hem vaak zelf door de bomen het bos niet meer. Zij vormen dan ook een dankbare doelgroep van de diskette. Daarnaast mikt GVU op personeelsfunctionarissen, accountants, adviseurs, werkgevers(organisaties) en andere subsidiejagers. Het enige dat ze nodig hebben is een IBM compatibel PC met 640 KB intern geheugen en een harddisk. De diskette is los verkrijgbaar (225 gulden) of op abonnement (vier edities per jaar voor 450 gulden).

GVU, opgericht in 1988, is gespecialiseerd in de uitgave van databanken met overzichten van subsidies. De afgelopen jaren werd enig succes geboekt met vergelijkbare initiatieven. Zo wordt sinds vier jaar de "subsidiedisk' uitgegeven met een overzicht van subsidies in Nederland. Later volgden onder andere de "ecuvalentdisk' met subsidies van de EG en de "fondsendisk' met een overzicht van particuliere fondsen in Nederland.

Bij de samenstelling van het nieuwste produkt werden lucratieve subsidie-combinaties ontdekt. Voor het ziekenhuis, bij voorbeeld, dat een vacature wil opvullen met een 22-jarige die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geraakt als gevolg van een auto-ongeluk en mede daardoor al drie jaar werkloos is. Noodzakelijke bijscholing kost een kwart van de werktijd. Op grond van de Wet tijdelijke voorziening minimumloon betaalt de werkgever 75 procent van het loon. Dit kan ook geregeld worden via de Wet arbeid gehandicapte werknemers.

Daarnaast kan de werkgever aanspraak maken op drie subsidies: vrijstelling van de werkgeverspremies op grond van de Wet bevordering in dienstneming van langdurig werklozen (Vermeend/Moor), een eenmalige begeleidingssubsidie van 6.000 gulden op grond van de Subsidieregeling bevordering arbeidsinpassing en een eenmalige tegemoetkoming van 2.000 op grond van de Subsidieregeling doelgroepenbeleid ziekenhuizen. Bij elkaar opgeteld dalen de kosten voor de werkgever hierdoor bijna zestig procent. Eventuele aanpassingen aan de werkplek van betrokkene worden voor honderd procent gesubsidieerd op grond van de Algemene arbeidsongeschiktheidswet.

Vergelijking van verschillende regelingen leert ook dat sommige regionale bureaus voor de arbeidsvoorziening (RBA), die begin vorig jaar zijn gevormd, elkaar duchtig beconcurreren. Hun budgetten worden afhankelijk van hun prestaties op de arbeidsmarkt. Dus proberen ze ook met subsidies te scoren. Het RBA in de regio Noord-Holland-Noord biedt werkgevers die moeilijk plaatsbare, kortstondig werklozen een arbeidscontract van minimaal één jaar aanbieden een subsidie van 3.000 gulden, terwijl het RBA in de belendende regio Amsterdam/Zaanstreek/Waterland voor indienstneming van dezelfde kandidaat een premie van 4.000 gulden uitlooft.

Toppunt van curiositeit op de "jobsubsidiedisk' vormt volgens Van Klingen van GVU de Regeling praktijkprogramma buitenland van het RBA in Breda. Op grond van deze regeling, gebaseerd op de Arbeidsvoorzieningswet, zijn werkloze artsen tijdelijk werkzaam geweest in Afrika.