Ser: geen premies voor incidentele werknemers

DEN HAAG, 11 JUNI. De Sociaal-Economische Raad (Ser) vindt dat seizoenarbeiders in de agrarische sector en ook andere personen die incidenteel werk verrichten buiten de werknemersverzekeringen tegen werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid moeten vallen.

De Ser doet het kabinet deze aanbeveling in het voorlopige advies over de voorstellen tot belastingherziening van de Commissie-Stevens. De Ser wijst deze voorstellen in grote meerderheid af, maar vindt wel dat de administratieve lastendruk voor bedrijven, die het gevolg is van de sociale verzekeringen, moet worden verlicht. Zou de suggestie van de Ser worden gevolgd, dan hoeven er voor seizoenarbeiders geen premies meer te worden afgedragen, maar krijgen ze in geval van werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid ook geen uitkering.

Het kabinet heeft zich tot nu toe op het standpunt gesteld dat ook bij tijdelijk werk in principe sprake is van verzekeringsplicht. Staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) heeft dit in april nog aan de Tweede Kamer laten weten. Uitzonderingen zijn wel mogelijk, maar Ter Veld vindt dat “ieder concreet geval zorgvuldig en grondig moet worden beoordeeld naar de omstandigheden”.

Volgens de Ser staan de administratieve verplichtingen voor bedrijven bij “incidentele arbeid van geringe omvang” in geen verhouding tot het maatschappelijk belang van het hebben van een verzekering. Het zou volgens de Ser goed zijn dat de wetgeving op dit punt wordt verduidelijkt, zodat de categorieën van werknemers die van de verzekerings- en premieplicht kunnen worden vrijgesteld, eenvoudig zijn af te bakenen. Het advies van de Ser op dit punt is unaniem en wordt dus ook gedeeld door de vakbondsvertegenwoordigers.

De Ser vindt dat de administratie en uitvoering van de belasting- en premieheffing ook op andere punten moet worden vereenvoudigd. Waar mogelijk zou deze administratie van bedrijven naar de belastingdienst moeten worden overgedragen, terwijl de werknemer meer eigen verantwoordelijkheid zou moeten krijgen bij het verstrekken van gegevens aan de belastingdienst of de uitvoeringsorganen in de sociale zekerheid.