Kabinet versterkt rol van OR: Werkgever krijgt rapportageplicht over allochtonen

DEN HAAG, 6 JUNI. Werkgevers worden verplicht jaarlijks aan hun ondernemingsraad te rapporteren welke maatregelen ze nemen om allochtonen in dienst te krijgen, maar ze hoeven daarover niet in het openbaar verslag te doen.

Op verzoek moeten bedrijven met ten minste tien werknemers deze informatie wel verstrekken aan het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening, waar het arbeidsbureau onder valt.

Het kabinet heeft gisteren ingestemd met een voorstel hierover van minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) en het ter advies voorgelegd aan de Raad van State. In een eerste reactie toonde de CDA-fractie zich tevreden over dit voorstel en de PvdA-fractie niet.

De voorgestelde wettelijke maatregel volgt in grote lijnen het advies dat de Sociaal-Economische Raad in maart uitbracht ten aanzien van het werkgelegenheidsbeleid voor minderheden. Met de maatregel hoopt het kabinet meer werkloze allochtonen aan een baan te helpen, zoals het in 1990 met werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid was overeengekomen. Bij dat akkoord werd afgesproken in de perioden 1991-1994 jaarlijks 15.000 banen te reserveren voor allochtonen. In de politiek bestaat wrevel over het feit dat van deze afspraak tot nu toe niet veel is terecht gekomen.

Het kabinetsvoorstel gaat niet zo ver als het initiatiefvoorstel dat de oppositiepartijen VVD, D66 en Groen Links gezamenlijk hebben ingediend. Deze fracties wensen een openbare rapportage van de bedrijven over de activiteiten die zij ondernemen om meer allochtonen aan het werk te helpen en sancties voor werkgevers die hieraan niet voldoen. Door openbaarheid worden de werkgevers meer onder druk gezet om een allochtonenbeleid te ontwikkelen, was de redenering van de oppositie. CDA-woordvoerster Doelman zei gisteravond juist tegen zo'n "schandpaaleffect" te zijn.

Het Tweede-Kamerlid Apostolou van de PvdA zei het wetsvoorstel op dit punt “mager” te vinden. “Wij hebben ook altijd gepleit voor openbaarheid van de rapportage”, zei hij. Een voordeel van openbaarheid zou zijn dat maatschappelijke organisaties bedrijven die bij het in dienst nemen van allochtonen te kort schieten, daarop kunnen aanspreken, aldus Apostolou. Zijn fractie zal tezijnertijd proberen het wetsvoorstel op dit punt te veranderen.

Werkgevers hebben zich tegen verdergaande stappen dan ze zelf met werknemersorganisaties in de SER zijn overeengekomen, fel verzet. Overigens heeft het wetenschappelijk bureau van de VVD het oppositievoorstel, dat dus mede van de geestverwante fractie in de Tweede Kamer afkomstig is, inmiddels ook scherp gekritiseerd.