Gegevens vreemdeling centraal geregistreerd

DEN HAAG, 5 JUNI. De vreemdelingendiensten van Den Haag en Eindhoven zullen in de loop van dit jaar als eerste het Vreemdelingen Administratie Systeem (VAS) in gebruik nemen. Gisteren overhandigde staatssecretaris Kosto (justitie) de software van het VAS-project aan hoofdcommissaris J.L. Brand van de Haagse gemeentepolitie.

In het systeem worden de databestanden van de vreemdelingendiensten direct toegankelijk voor de politiekorpsen. Er komt een Centraal Register Vreemdelingen waarin identificerende gegevens en de verblijfsstatus zijn opgenomen van alle in Nederland ingeschreven vreemdelingen.

Staatssecretaris Kosto stelde gisteren in zijn toespraak dat het VAS in het voordeel van (legale) vreemdelingen is: “Tot het verleden zullen situaties gaan behoren waarbij een vreemdeling een nacht moest worden vastgehouden omdat hijzelf de legaliteit van zijn verblijf niet kon bewijzen.” Volgens Kosto “spreekt het voor zich” dat het systeem waarborgen bevat voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen.

Het VAS moet voorkomen dat vreemdelingen ten onrechte een sofinummer aanvragen en gebruik maken van sociale voorzieningen. Het systeem wordt daartoe in een later stadium gekoppeld aan het GBA-netwerk (gemeentelijke basisadministratie), dat ook de gegevens van de bevolkingsregisters bevat. Het Nederlands Centrum Buitenlanders is bezorgd dat buitenstaanders toegang krijgen tot dit systeem. Medewerkers van sociale diensten en belastingsdiensten kunnen bij aanvragen dit netwerk raadplegen.

De belastingdiensten zijn sinds november verplicht bij het verstrekken van een sofinummer de verblijfsstatus van vreemdelingen na te gaan. “Situaties dat er dan gebeld moet worden met een overwerkte ambtenaar van de vreemdelingendienst zullen tot het verleden behoren”, aldus hoofdcommissaris Brand. Zonder sofinummer is het moeilijk om legaal werk te vinden of van sociale voorzieningen gebruik te maken. Uit de meest recente inventarisatie van Justitie blijkt dat een derde van de vreemdelingen die een sofinummer aanvragen, illegaal of niet werkgerechtigd is. In 1993 zal het systeem voor alle 148 vreemdelingendiensten beschikbaar zijn.