Regering wil ratificatie "Maastricht' doorzetten

DEN HAAG, 4 JUNI. De Nederlandse regering is vastbesloten het ratificatieproces voor het verdrag van Maastricht over de Europese Unie snel door te zetten.

In een verklaring van minister Van den Broek van buitenlandse zaken namens de regering blijkt dat Den Haag van mening is dat ook de andere hoofdsteden snel bekrachtiging van "Maastricht' door de parlementen moeten vragen. Van den Broek zou dit vandaag tijdens een bijeenkomst met zijn EG-collega's in Oslo bepleiten.

Eén van de redenen waarom de regering tempo wil houden in het ratificatieporces, is de vrees dat in het kielzog van de negatieve uitslag in Denemarken ook in Nederland meer bezwaren zullen rijzen tegen dit "Verdrag betreffende de Europese Unie', zoals het officieel heet en waarin zijn begrepen zowel de Politieke als de Economische en Monetaire Unie.

Dat de uitslag van het Deense referendum mensen aan het denken heeft gezet, blijkt ook uit een aantal reacties van politici. Volgens EG-woordvoerder Lonink van de PvdA-Tweede Kamerfractie laat het Deense "nee' zien hoe gevaarlijk het is als politici besluiten nemen zonder dat de kiezers er achter staan.

Tegenover het “buitengewoon teleurgesteld” van minister Van den Broek stond gisteren ook een veel positievere reactie op het Deense referendum van minister Pronk van ontwikkelingssamenwerking. Voor de VARA-microfoon noemde hij de uitslag “zeer interessant”. Het Deense "nee' toonde volgens hem aan “dat de Denen als enigen over Europa hebben nagedacht”. Zij hadden naar zijn opvatting de mensen in Europa een grote dienst bewezen en zichzelf de ware democraten getoond, in die zin dat zij duidelijk gemaakt hebben dat de kloof tussen burgers en politici groter is dan was aangenomen. Volgens Pronks woordvoerder vanochtend had de minister met zijn reactie slechts tot uitdrukking willen brengen dat het positieve van de Deense uitslag is dat de burgers nu meer bij het besluitvormingsproces over Europa worden betrokken.

In de VVD-fractie, waar zo langzamerhand onder aanvoering van fractievoorzitter Bolkestein enige scepsis ten aanzien van verdere Europese integratie rees, is men daarentegen een beetje geschrokken van het Deense "nee'. Een niet-doorgaan van "Maastricht' zou ook de monetaire unie in gevaar brengen, waar de VVD nu juist grote voorstander van is. Het Tweede-Kamerlid Weisglas geeft de schuld aan de voorzitter Delors van de Europese Commissie. Met diens “nationalistische gedram” heeft hij volgens Weisglas de kleine lidstaten tegen zich in het harnas gejaagd.

“Het probleem is nu een beetje, dat het verdrag als het ware is geschonden”, aldus Europarlementslid Penders (CDA). “Tot nu toe gold het als iets dat je niet moest aantasten, want dan stortte het hele gebouw in elkaar. De Denen zijn nu aan het verdrag begonnen te rukken. Dan is de kans groot dat anderen dat ook willen doen.” Volgens Penders is het tragische aan het Deense besluit dat nu een klein land heeft "nee' gezegd, automatisch een directorium van grote landen ontstaat en de kleinen veel minder te zeggen hebben.

Ook D66-woordvoerder Eisma zei bang te zijn voor een “olievlekwerking” van het Deense "nee'. Hij bestempelde de Deense stemming als “een revolutie tegen de instituties”. Het Kamerlid Brouwer van Groen Links wil de onderhandelingen over "Maastricht' heropenen.

Het officiële voorstel ter bekrachtiging van dit verdrag ligt sinds gisteren bij de Tweede Kamer, voorzien van een positief advies van de Raad van State. Een eerste bespreking van de stukken staat pas voor 4 september, direct na het zomerreces, op de Kameragenda.